Р Е Ш Е Н И Е №41 от 25 февруари 2021 година


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№41
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Промяна на граници на общински поземлен имот, представляващ улица с о.т. 148-236 по плана на с. Звъничево, общ. Пазарджик.


Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1, т. 9 и чл. 51, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства

Р Е Ш И:

Не обявява за частна общинска собственост 99 кв.м. от улица с о.т. 148-236 в кв. 47 по плана на с. Звъничево, общ. Пазарджик.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

26

1

5


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>>>
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
Протокол от заседанието >>>>>

четвъртък 04 март 2021 - 14:11:54