Р Е Ш Е Н И Е №38 от 25 февруари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№38
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2

ОТНОСНО: Одобряване на Парцеларен план за трасе на кабелна линия 36kV за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.105.8, м. Сакарджа, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик и подстанция 33/110kV „Априлци”, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 36kV за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.105.8, м. Сакарджа, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик и подстанция 33/110kV „Априлци”, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик.
Трасето започва от фотоволтаична централа, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.105.8 – НТП за електроенергийното производство /собственост на възложителя/, насочва се на юг, като пресича ПИ с идентификатор 65468.115.11 – НТП овраг, промойна, след което трасето чупи на югоизток като навлиза и се установява в ПИ с идентификатор 65468.115.1 – за електроенергийното производство /собственост на възложителя/ до достигането на подстанция 33/110kV „Априлци”, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

 

 

 

 ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>>>

Протокол от заседанието >>>>>

четвъртък 04 март 2021 - 14:04:55