Р Е Ш Е Н И Е №36 от 25 февруари 2021 година


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№36
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Даване на име на улица с о.т. 514-516 по действащия план на с. Мало Конаре, община Пазарджик.


Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21 ал. 1 т. 18, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Дава име на улица с о.т. 514-516 по действащия план на с. Мало Конаре:
Улица „Сто двадесет и трета”

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

33

0

0


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>>>

Протокол от заседанието >>>>>

четвъртък 04 март 2021 - 13:59:51