Р Е Ш Е Н И Е №32 от 25 февруари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№32
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2

ОТНОСНО: ПУП-ПР и ПЗ на имот с идентификатор 48876.63.6, местност Ливадите по КККР на земеделската територия на село Мокрище.

Предложението е законосъобразно и основателно. Проектът за ПУП-ПР и ПЗ ще послужи за провеждане на процедурите по ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по отношение имот с идентификатор 48876.63.6, местност Ливадите по КККР на земеделската територия на село Мокрище. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

1. Одобрява плановото задание по чл. 125 от ЗУТ.
2. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 48876.63.6, местност Ливадите по КККР на земеделската територия на село Мокрище, за обособяването на УПИ I-6, II-6, III-6 и IV-6 с обслужваща алея между тях; с плана за застрояване да се предвиди свободно стоящо застрояване с показатели за зона „Жм“, съобразно Наредба № 7/22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
3. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да извърши необходимото във връзка с провеждане на процедурите по ЗУТ и ЗКИР.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>>>

Протокол от заседанието >>>>>

четвъртък 04 март 2021 - 13:47:45