Р Е Ш Е Н И Е №31 от 25 февруари 2021 година


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№31
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод, захранващ 10 броя УПИ /ПИ с идентификатори 55556.61.18-26/, м. Черниче, землище с. Паталеница, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод подадено заявление вх. №УТ-4113/01.12.2020 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод, захранващ 10 броя УПИ /ПИ с идентификатори 55556.61.18-26/, м. Черниче, землище с. Паталеница, общ. Пазарджик, преминаващо през имоти, общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване на трасе на водопровод, започващо от края на трасе на водопровод, определено с решение I от 02.02.2021 г., Протокол №1 на комисия по чл. 71 от ЗУТ /землищната граница с. Паталеница/, навлиза в ПИ с идентификатор 55556.61.13 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път като продължава на запад, след около 16 м чупи на югозапад и достига до границата на ПИ с идентификатор 55556.61.14 – НТП за местен път /собственост на възложителите/, м. Черниче, землище с. Паталеница, общ. Пазарджик.
Дължината на водопровода е около 24 м – общинска публична собственост, засегната площ е 0.32 дка – общинска публична собственост.

ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>>>

Протокол от заседанието >>>>>

четвъртък 04 март 2021 - 13:39:30