Р Е Ш Е Н И Е №30 от 25 февруари 2021 година


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№30
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътен достъп до ПИ с идентификатор 46749.148.126, м. Каймака по КККР на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 46749.148.136 и част от ПИ с идентификатор 46749.148.88 и двата с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 46749.148.126, м. Каймака по КККР на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.
Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод подадено заявление вх. № УТ-166/19.01.2021 г. от „Стамболи 2017” ООД на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за пътен достъп до ПИ с идентификатор 46749.148.126, м. Каймака по КККР на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, съгласно предложението в приложената скица.

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП – Парцеларен план за пътен достъп до ПИ с идентификатор 46749.148.126, м. Каймака по КККР на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.
Предвижда се пътният достъп да започне от обслужващата зона на път I-8 „Пазарджик-Пловдив” при км 198+000 дясно и се проектира забавителен и ускорителен шлюз за сметка на обхвата на пътя, като входът на обекта е при км 197+950 дясно, а изходът – при км 198+050 дясно. След което трасето пресича последователно ПИ с идентификатор 46749.148.136 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ с идентификатор 46749.148.137 – НТП напоителен канал чрез премостване, ПИ с идентификатор 46749.148.88 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път за осъществяването на пътен достъп до ПИ с идентификатор 46749.148.126, м. Каймака по КККР на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, съгласно предложението в приложената скица и заданието по чл.125 от ЗУТ.
Дължината на проектното трасе е около 235 м, попадащо в имоти – общинска собственост, а засегнатата площ е около 1.077 дка имоти – общинска собственост.

ІV. Изразява предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 46749.148.136 и част от ПИ с идентификатор 46749.148.88 и двата с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 46749.148.126, м. Каймака по КККР на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик за сметка и отговорност на възложителя, като същевременно се запази публичният характер на пътя и собствеността му.

V. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>>>

Протокол от заседанието >>>>>

четвъртък 04 март 2021 - 13:35:50