Р Е Ш Е Н И Е №29 от 25 февруари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№29
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 55155.15.188, с начин на трайно ползване – нива, в местност Тузлите, по КККР на гр. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП-ПРЗ, ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ

Р Е Ш И:

Одобрява заданието за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.15.188, в местността Тузлите, по КККР на гр. Пазарджик.
Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.15.188, в местността Тузлите, по КККР на гр. Пазарджик, с оглед за имота да се обособи УПИ ІV-188, с отреждане „За производствена и складова дейност“, като регулационната линия по границата с ПИ 55155.15.146 (полски път), се разполага на 2,00 метра навътре в имота, за бъдещо разширение на обслужващия път.
С Плана за застрояване се предвижда свободно стоящо застрояване, съобразено с преминаващия през имота въздушен електропровод (ВЕ), отговарящо на изискванията на предимно производствена устройствена зона (Пп), П. застр. 80%, Озел. пл. 20%, Кинт. 2,5, съгласно означенията на проекта-предложение за ПУП-ПРЗ.

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

 

 

 ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>>>

Протокол от заседанието >>>>>

четвъртък 04 март 2021 - 13:28:33