Р Е Ш Е Н И Е №27 от 25 февруари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№27
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Разрешение за изработване на изменение на ПУП-ПР за вътрешна улица с о.т.о.т. 111а-111б в кв. 1 в ж. р. „Север” по действащия план на гр. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта за ПУП-ПР ще се даде възможност Общината да реализира инвестиционните си намерения.
Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 124б, ал. 1 и чл. 134, ал. 2 от ЗУТ

Р Е Ш И:

1. Одобрява предложението за изработване на изменение на ПУП-ПР за вътрешна улица с о.т.о.т. 111а-111б в кв. 1 в ж. р. „Север” по действащия план на гр. Пазарджик.

2. Разрешава изработване на изменение на ПУП-ПР за вътрешна улица с о.т.о.т. 111а-111б в кв. 1 в ж. р. „Север” по действащия план на гр. Пазарджик като с ПР се заличава улицата с о.т.о.т. 111а-111б, която е загубила своето реално предназначение и се образува УПИ за транспортен достъп, съгласно означенията на скица-проект.

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>>>

Протокол от заседанието >>>>>

четвъртък 04 март 2021 - 13:23:07