Р Е Ш Е Н И Е №20 от 25 февруари 2021 година


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№20
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Изменение на работните заплати на Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници в Община Пазарджик, считано от 01.01.2021 година.

Общински съвет – Пазарджик, като обсъди предложението на г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик, счита, че същото е законосъобразно и мотивирано, поради което и на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и ПМС № 67 от 14.04.2010 г. /обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г., посл. изм. бр. 18 от 28.02.2020 г., попр. бр.20 от 20.03.2020 г./ за заплатите в бюджетните организации и дейности, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

1. Определя основна месечна работна заплата на Кмета на Община Пазарджик в размер на 3150,00 /три хиляди сто и петдесет/ лева, считано от 01.01.2021 г.
2. Определя основна месечна работна заплата на кметовете на кметства в Община Пазарджик, считано от 01.01.2021 г., както следва:

 

Функция, група,дейност

Име, презиме, фамилия

 

Кметства по групи

Основна месечна заплата

1

2

3

4

I Група

1

Димчо Атанасов Караиванов

Мало Конаре     

1520

II Група

2

Снежана Славчова Янкова-Шекерова

Ивайло      

1400

3

Васил Кирилов Методиев

Алеко Константиново

1300

4

Митко Душков Хайдуков

Огняново  

1300

5

Емануил Желев Христов

Главиница 

1300

III Група

6

Димитър Кръстев Вринчев

Черногорово      

1185

7

Борислав Лазаров Алексиев

Синитево  

1185

8

Иван Петров Янкулов

Звъничево 

1185

9

Георги Василев Спасов

Братаница 

1185

10

Лиляна Костадинова Хаджиева

Мокрище           

1185

11

Стоян Георгиев Кузев

Юнаците            

1140

12

Ангел Георгиев Налбатски

Паталеница        

1140

13

Йордан  Иванов Бакърджиев

Говедаре   

1140

14

Ангел Георгиев Руков

Црънча                                                                      

1140

15

Георги Христов Цонев

Драгор              

1140

16

Гурко Георгиев Митев

Добровница       

1140

17

Николай Минчев Минчев

Сарая        

1140

18

Андон Запринов Андонов

Хаджиево 

1140

19

Жоро Иванов Панчев

Пищигово 

1100

20

Костадин Иванов Карабончев

Овчеполци

1100

21

Петър Стоянов Гуглев

Величково

1100

22

Латинка Василева Вълчева

Дебращица

1100

23

Светлана Николова Андреева

Гелеменово        

1045

24

Васил Тодоров Рангелов

Росен       

1045

25

Христо Стоянов Христов

Мирянци  

1045

26

Марин Запренов Манолов

Априлци   

1045

27

Димитър Иванов Димитров

Ляхово      

1045

3. Определя основна месечна работна заплата на Кметски наместник на с. Крали Марко, с. Сбор, с. Тополи дол и с. Цар Асен към Община Пазарджик в размер на 930 /деветстотин и тридесет/ лева, считано от 01.01.2021 г.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

38

31

0

7

 

Изтегли оригинала >>>>>

Протокол от заседанието >>>>>

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 март 2021 - 12:33:23