Р Е Ш Е Н И Е №18 от 25 февруари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№18
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Пазарджик за 2021 година.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 39 и чл. 94, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 година,

Р Е Ш И:

1. Приема бюджета на Община Пазарджик за 2021 година., съгласно приложения №1, 2 и 3, както следва:
1.1. По прихода в размер на 105 730 250 лв., в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 72 575 211 лв.;
1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансирани дейности – 33 155 039 лв.;
1.1.3. Преходен остатък от 2020 в размер на 2 859 080 лв., разпределен съгласно приложение № 5.
1.2. По разходите в размер на 105 730 250 лв., в т.ч.:
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 72 575 211 лв.
1.2.2. За държавни дейности дофинансирани с общински приходи – 620 000 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 32 535 039 лв.
1.3. Приема разчети за целеви разходи и субсидии, както следва за:
1.3.1. Членски внос – 23 000 лв.
1.3.2. Помощи за погребение – 1 000 лв.
1.3.3. Субсидии за читалища – 872 784 лв.
1.3.4. Субсидии за спортни клубове – 2 000 000 лв.
1.3.5. Субсидия за компенсиране на „Тролейбусен транспорт-Пазарджик”АД и „Юнион Ивкони“ за извършвания безплатен превоз на граждани на възраст над 70 години и на лица с първа и втора група инвалидност – навършили 68 години в размер на 650 000 лв.
1.3.6. Помощи за фонд „Ин витро” – 50 000 лв.
1.3.7. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.1.3.1. – 1.3.6.
2. Приема поименния списък на капиталовите разходи за 2021 година, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи, преходен остатък и средства от ЕС, съгласно приложение №4.
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за държавни дейност – 662 800 и местни дейности – 1 236 100 лв.
3. Определя максималния размер на общинския дълг за 2021 година, както следва:
3.1. Лимит за поемане на нов общински дълг през 2021 г. – 4 474 442 лв., съгласно приложение № 15.
3.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината – 0 лв.
3.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2021 г. – 4 474 442 лв.
4. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно приложение №6.
5. Определя за 2021 г. числеността на персонала по раздели и дейности, съгласно приложение №7.
6. Приема разчет за разходите и разпределението на средствата, които ще се финансират чрез §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи през 2021 г., съгласно приложение №9.
7. Определя сума в размер на 3 237 256 лв. от просрочените задължения от минали години в местни дейности, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021 година и определя сума в размер на 100 000 лв. от просрочените вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година.
7.1. Приема план-график за обслужване на просрочените задължения през 2021 год., съгласно приложение № 8.
8. Приема и определя следните лимити за разходи:
8.1. Определя размера на представителните разходи на Кмета – 32 000 лв., и тези на Общинския съвет – 16 000 лв.
8.2. Определя размера на компенсацията с бюджетни средства за пътни разходи на работниците и служителите за междуселищен транспорт сто на сто от цените на абонаментните карти за пътуване във втора класа по железопътния транспорт и по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно, съгласно следните категории длъжности:
8.2.1. Артисти – танцьори и музиканти със специално образование от Ансамбъл за народни песни и танци;
8.2.2. Оркестранти, диригенти, балетисти, хористи, солисти и служители от СОД „Маестро Георги Атанасов”;
8.2.3. Директори на дирекции, началник отдели, експерти и специалисти от общинска администрация, назначени с конкурс.
8.2.4. Счетоводител и служители от БМ „Обредни дейности“, служители БМ СПЖФНСИ;
8.2.5. Медицински сестри и фелдшери към училищата и ДГ;
8.2.6. Главни специалисти в кметства на територията на Община Пазарджик;
8.2.7. Компенсирането с бюджетни средства да се извършва срещу фактури, билети, абонаментни карти или фактура, с приложени към нея фискални бонове за заредено гориво на личните автомобили, посочени данни за вида и марката на личното моторно превозно средство, за разхода, вида и цената на горивото, за маршрута и разстоянията в километри по републиканската пътна мрежа, по които се установяват пътните пари. Работещите в една организация или творчески звена, пътуващи от едно и също населено място, да пътуват с минимален възможен брой автомобили от гледна точка на тяхната вместимост. При представена фактура за заредено гориво на личните автомобили се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение.
8.2.8. Възлага на кмета на общината да утвърди списък на длъжностите и на лицата, които имат право на заплащане на транспортните разноски.
8.3. Определя средства за СБКО в размер на 3% от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения за 2021 г.
9. Възлага на кмета на общината да подпомага разходите за погребения на лица, починали на територията на община Пазарджик – самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане. Помощта включва разходите за: издаване на смъртен акт, отпечатване на 5 броя некролози, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба или кремиране.
10. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода (2021, 2022, 2023 г.), съгласно приложение № 12.
11. Одобрява максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на Общината – 46 660 279 лв.
12. Одобрява максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината – 42 620 715 лв.
13. Определя разходването на бюджетните средства да се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:
13.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни.
13.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови разходи; за лихви и погашения по главниците по общинския дълг; за покриване на просрочените задължения от минали години в размера определен по т.7; за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за хранителни продукти; неотложни сезонни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти.
14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност и функция, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност и функция или от една дейност и функция в друга, без да изменя общия размер на разходите.
15. Възлага на кмета:
15.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно приложение №11.
15.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
15.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
16. Упълномощава кмета:
16.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския.
16.2. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2021 година дава право на кмета на общината да ползва заеми от бюджетни и извънбюджетни сметки на общината.
16.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
16.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.
16.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.
17. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно приложение №11.
17.1. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от 2021 г., които прилагат система на делегирани бюджети, която дава право на директора:
17.1.1. Самостоятелно да се разпорежда с утвърдените по бюджета средства.
17.1.2. Да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му разходи.
17.1.3. Да определя индивидуалните възнаграждения на служителите и работниците в рамките на утвърдената численост.
17.2. Дава право на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата на делегираните бюджети да реализират собствени приходи от дарения, цени на услуги и управление на общинска собственост.
17.3. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата на делегираните бюджети да уведомяват ежемесечно първостепенния разпоредител за направените през месеца вътрешни компенсирани промени и получените трансфери от други бюджети.


Общ брой на общинските съветници Общо гласували За Против Въздържали се
41 40 29 10 1

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№18
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Пазарджик за 2021 година.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 39 и чл. 94, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 година,

Р Е Ш И:

1. Приема бюджета на Община Пазарджик за 2021 година., съгласно приложения №1, 2 и 3, както следва:
1.1. По прихода в размер на 105 730 250 лв., в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 72 575 211 лв.;
1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансирани дейности – 33 155 039 лв.;
1.1.3. Преходен остатък от 2020 в размер на 2 859 080 лв., разпределен съгласно приложение № 5.
1.2. По разходите в размер на 105 730 250 лв., в т.ч.:
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 72 575 211 лв.
1.2.2. За държавни дейности дофинансирани с общински приходи – 620 000 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 32 535 039 лв.
1.3. Приема разчети за целеви разходи и субсидии, както следва за:
1.3.1. Членски внос – 23 000 лв.
1.3.2. Помощи за погребение – 1 000 лв.
1.3.3. Субсидии за читалища – 872 784 лв.
1.3.4. Субсидии за спортни клубове – 2 000 000 лв.
1.3.5. Субсидия за компенсиране на „Тролейбусен транспорт-Пазарджик”АД и „Юнион Ивкони“ за извършвания безплатен превоз на граждани на възраст над 70 години и на лица с първа и втора група инвалидност – навършили 68 години в размер на 650 000 лв.
1.3.6. Помощи за фонд „Ин витро” – 50 000 лв.
1.3.7. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.1.3.1. – 1.3.6.
2. Приема поименния списък на капиталовите разходи за 2021 година, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи, преходен остатък и средства от ЕС, съгласно приложение №4.
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за държавни дейност – 662 800 и местни дейности – 1 236 100 лв.
3. Определя максималния размер на общинския дълг за 2021 година, както следва:
3.1. Лимит за поемане на нов общински дълг през 2021 г. – 4 474 442 лв., съгласно приложение № 15.
3.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината – 0 лв.
3.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2021 г. – 4 474 442 лв.
4. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно приложение №6.
5. Определя за 2021 г. числеността на персонала по раздели и дейности, съгласно приложение №7.
6. Приема разчет за разходите и разпределението на средствата, които ще се финансират чрез §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи през 2021 г., съгласно приложение №9.
7. Определя сума в размер на 3 237 256 лв. от просрочените задължения от минали години в местни дейности, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021 година и определя сума в размер на 100 000 лв. от просрочените вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година.
7.1. Приема план-график за обслужване на просрочените задължения през 2021 год., съгласно приложение № 8.
8. Приема и определя следните лимити за разходи:
8.1. Определя размера на представителните разходи на Кмета – 32 000 лв., и тези на Общинския съвет – 16 000 лв.
8.2. Определя размера на компенсацията с бюджетни средства за пътни разходи на работниците и служителите за междуселищен транспорт сто на сто от цените на абонаментните карти за пътуване във втора класа по железопътния транспорт и по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно, съгласно следните категории длъжности:
8.2.1. Артисти – танцьори и музиканти със специално образование от Ансамбъл за народни песни и танци;
8.2.2. Оркестранти, диригенти, балетисти, хористи, солисти и служители от СОД „Маестро Георги Атанасов”;
8.2.3. Директори на дирекции, началник отдели, експерти и специалисти от общинска администрация, назначени с конкурс.
8.2.4. Счетоводител и служители от БМ „Обредни дейности“, служители БМ СПЖФНСИ;
8.2.5. Медицински сестри и фелдшери към училищата и ДГ;
8.2.6. Главни специалисти в кметства на територията на Община Пазарджик;
8.2.7. Компенсирането с бюджетни средства да се извършва срещу фактури, билети, абонаментни карти или фактура, с приложени към нея фискални бонове за заредено гориво на личните автомобили, посочени данни за вида и марката на личното моторно превозно средство, за разхода, вида и цената на горивото, за маршрута и разстоянията в километри по републиканската пътна мрежа, по които се установяват пътните пари. Работещите в една организация или творчески звена, пътуващи от едно и също населено място, да пътуват с минимален възможен брой автомобили от гледна точка на тяхната вместимост. При представена фактура за заредено гориво на личните автомобили се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение.
8.2.8. Възлага на кмета на общината да утвърди списък на длъжностите и на лицата, които имат право на заплащане на транспортните разноски.
8.3. Определя средства за СБКО в размер на 3% от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения за 2021 г.
9. Възлага на кмета на общината да подпомага разходите за погребения на лица, починали на територията на община Пазарджик – самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане. Помощта включва разходите за: издаване на смъртен акт, отпечатване на 5 броя некролози, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба или кремиране.
10. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода (2021, 2022, 2023 г.), съгласно приложение № 12.
11. Одобрява максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на Общината – 46 660 279 лв.
12. Одобрява максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината – 42 620 715 лв.
13. Определя разходването на бюджетните средства да се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:
13.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни.
13.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови разходи; за лихви и погашения по главниците по общинския дълг; за покриване на просрочените задължения от минали години в размера определен по т.7; за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за хранителни продукти; неотложни сезонни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти.
14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност и функция, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност и функция или от една дейност и функция в друга, без да изменя общия размер на разходите.
15. Възлага на кмета:
15.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно приложение №11.
15.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
15.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
16. Упълномощава кмета:
16.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския.
16.2. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2021 година дава право на кмета на общината да ползва заеми от бюджетни и извънбюджетни сметки на общината.
16.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
16.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.
16.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.
17. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно приложение №11.
17.1. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от 2021 г., които прилагат система на делегирани бюджети, която дава право на директора:
17.1.1. Самостоятелно да се разпорежда с утвърдените по бюджета средства.
17.1.2. Да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му разходи.
17.1.3. Да определя индивидуалните възнаграждения на служителите и работниците в рамките на утвърдената численост.
17.2. Дава право на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата на делегираните бюджети да реализират собствени приходи от дарения, цени на услуги и управление на общинска собственост.
17.3. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата на делегираните бюджети да уведомяват ежемесечно първостепенния разпоредител за направените през месеца вътрешни компенсирани промени и получените трансфери от други бюджети.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

40

29

10

1

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>>>

ПРИЛОЖЕНИЯ (rar)

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Протокол от заседанието >>>>>

четвъртък 04 март 2021 - 11:48:05