Проект на ДНЕВЕН РЕД за редовна сесия на 25 февруари 2021 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на сесия на 25 февруари 2021 г. (четвъртък) от 14.00 часа в зала „Маестро Г. Атанасов”, бул. „България” №2, с предложение за:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на бюджета на Община Пазарджик за 2021 г.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1,2,3
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ПРИЛОЖЕНИЕ 13
ПРИЛОЖЕНИЕ 14
ПРИЛОЖЕНИЕ 15
ПОКАНА

2. Вземане на решение за наемите и таксите за ползване на общински имоти и терени на територията на Община Пазарджик в съответствие със Заповед №РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

3. Изменение на работните заплати на Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници, считано от 01.01.2021 г.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.

4. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда с идентификатор 55155.502.1132.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1132 КККР на гр. Пазарджик, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа” № 22а.
Докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ

5. Промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи.
Докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

6. Разкриване на социална услуга „Асистентска подкрепа” в община Пазарджик като делегирана от държавата дейност, считано от 01.03.2021 г.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

7. Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги и определяне на неговия състав.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

8. Одобряване на проекти за изменение на действащ ОУП на гр. Пазарджик, одобрен с Решение на ОС №150/26.07.2006 г., в обхвата на кв. 414, кв. 415, кв. 415г и кв. 415д и Изменение на ПУП-ПРЗ, в съответствие с проекта за изменение на ОУП.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

9. Одобряване на проекти за изменение на действащ ОУП на гр. Пазарджик, одобрен с Решение на ОС №150/26.07.2006 г., в обхвата на кв. 364, кв. 1364, кв. 1362 и кв. 2371 и изменение на ПУП-ПРЗ, в съответствие с проекта за изменение на ОУП.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

10. Разрешение за изработване на ПУП-ПР за вътрешна улица с о.т.о.т. 111а-11б в кв. 1 в ж. р. „Север” по действащия план на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

11. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 78570.1.57 в м. Чорбови градини в землището на с. Црънча, във връзка с провеждане на процедура за промяна статута на земеделската земя.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

12. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 55155.15.188, с начин на трайно ползване – нива, в м. Тузлите по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

13. Разрешаване изработването на ПУП-ПП до поземлен имот 46749.148.126, м. Каймака по КККР на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 46749.148.136 и част от ПИ с идентификатор 46749.148.88 и двата с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 46749.148.126, м. Каймака по КККР на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

14. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ 10 броя УПИ /ПИ с идентификатори 55556.61.18-26/, м. Черниче, землище с. Паталеница, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

15. ПУП-ПР и ПЗ на имот с идентификатор 48876.63.6, местност „Ливадите“ по КККР на земеделската територия на село Мокрище.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

16. ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор с идентификатор 15028.28.1, местност „Пенева нива“ по КККР на земеделската територия на село Главиница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

17. ПУП-ПР и ПЗ на имот с идентификатор 30527.38.12, местност „Бостаните“ по КККР на земеделската територия на село Звъничево.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

18. ПУП-изменение на ПР за УПИ І-30 и УПИ ХVІІ-30 /поземлен имот 66559.501.30 по КККР/ в кв. 13 и улица с о.т. 30-32-33-34 по действащия план на с. Синитово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

19. Даване име на новообразувана улица с о.т.514-516 по действащия план на с. Мало Конаре.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

20. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ 65468.112.16, м. Сакарджа, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик и подстанция „Априлци”, находяща се в ПИ 65468.115.1, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик – Север.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

21. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ 65468.105.8, м. Сакарджа, землище на с. Сбор и подстанция „Априлци”, находяща се в ПИ 65468.115.1, землище на с. Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

22. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ 65468.112.16, м. Сакарджа, землище на с. Сбор и подстанция „Априлци”, находяща се в ПИ 65468.115.1, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик – юг.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

23. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ 00571.1.12, м. Сакарджа, землище на с. Априлци и подстанция „Априлци”, находяща се в ПИ 65468.115.1, землище на с. Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

24. Промяна на граници на общински поземлен имот, представляващ улица с о.т. 148-236 по плана на с. Звъничево, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

25. Откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.506.1417 по КККР на гр. Пазарджик, с адрес: ул. „Цанко Церковски”, ведно с построените в него сгради.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

26. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Алеко Константиново, Говедаре, Мало Конаре, Синитово, Юнаците и Черногорово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

27. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Величково и Мирянци.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

28. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

29. Учредяване без търг или конкурс на право на строеж върху поземлени имоти с идентификатори 65468.119.3, 65468.119.4, 65468.119.6, 65468.121.9 и 65468.121.10 по КККР на с. Сбор, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

30. Изменение на Решение №30/26.01.2016 г., взето с Протокол №2 на Общински съвет – Пазарджик и даване на съгласие за сключване на анекс към Договор за безвъзмездно учредяване право на строеж на Висшия съдебен съвет.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

31. Изменение на Решение №48/27.02.2020 г., взето с Протокол №2 на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

32. Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 86074.7.1 по КККР на с. Юнаците, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

33. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 56561.270.86 по КККР на с. Пищигово, начин на трайно ползване: водоем – публична общинска собственост.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

34. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Априлци и Ивайло, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинети.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

35. Закупуване от Община Пазарджик на поземлени имоти с идентификатори 55155.52.34, 55155.52.35 и 55155.52.36 по КККР на гр. Пазарджик, за разширяване на гробищния парк.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

36. Допълване на приложение №3 (Списък на поземлените имоти с начин на трайно ползване: пасище за индивидуално ползване по КККР на населени места на територията на община Пазарджик) от Решение №15/27.01.2021 г. на Общински съвет – Пазарджик, с поземлени имоти в землището на с. Ляхово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

37. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2020 г.

38. Питания.

  

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет –
Пазарджик

петък 19 февруари 2021 - 10:30:58