П Р О Т О К О Л №1 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на на 27 януари 2021 г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


П Р О Т О К О Л №1

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 27 януари 2021 г. от 14.00 часа,
в зала „Маестро Георги Атанасов”, на бул. „България” №2


Присъстваха:
I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.
II. От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова, Стоян Траянов.
III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова, Блато Солов, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Садков Синапов.
IV. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Борис Манев, Йордана Темнилова.
V. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.
VІ. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Димитър Петков.
VII. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Шопов, Илия Джамбазов.
VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.
ІХ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.
Отсъстваше общинският съветник Бойка Маринска.

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет. В условията на извънредно ситуация в страната, свързана с епидемията от вируса COVID 19, бяха предприети следните мерки:
1. Сесията се проведе в зала „Маестро Георги Атанасов”;
2. Гласуването се извършваше с преброяване по редове на гласувалите „За”, „Против” и „Въздържал се”, а поименното гласуване – чрез прочитане от председателя на имената на съветниците и оповестяване на вота устно от всеки съветник.

Председателят съобщи за постъпила една извънредна точка: Кандидатстване на Кметство Черногорово с проектно предложение „Залесяване на парково пространство и изграждане на зона за отдих и игра в с. Черногорово, община Пазарджик” в конкурс в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2021”. Не се прие да бъде включена в дневния ред – гласували за – 19, против – 0, въздържали се – 19.
Други предложения по дневния ред нямаше. С 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Избиране на представител на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на МБАЛ – Пазарджик АД.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

2. Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, публична общинска собственост, за язовир „Сбор 3” ПИ с номер 65468.115.15 с НТП „язовир”, във връзка с осигуряване и поддържане на противопожарен обем вода в открит резервоар, като съпътстващо съоръжение към предвиждани за изграждане подстанция 110/33 kV в ПИ с идентификатор 65468.115.1, м. Сакарджа по КККР на с. Сбор, общ. Пазарджик и въздушна кабелна линия с дължина 2010 м.
Докладва инж.Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС, съдокладчик инж. Илиана Пашова – гл. специалист в дирекция СТОС.

3. Даване съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за част от улица с о.т. 3351 и о.т. 3358 и част от УПИ І-За жилищно строителство и озеленяване, в кв. 317 по плана на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

4. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод за захранване на ПИ 55155.9.74 и ПИ 55155.9.247, м. Бахче пара, землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

5. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващо електромерно табло до ново електромерно табло за захранване на ПИ 55155.23.13, м. Татар Орман, землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

6. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от ТНН на ТП „Стопански двор” до ново електромерно табло за захранване на ПИ 56561.176.74, м. Коруджа, землище с. Пищигово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

7. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващо електромерно табло, монтирано пред ПИ 14619.153.5, м. Далъка, землище с. Гелеменово до ново електромерно табло за захранване на ПИ 65437.55.61, м. Далъка, землище с. Сарая.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

8. Обявяване за частна общинска собственост на ПИ 77061.232.31 по КККР на с. Хаджиево, м. Алчака.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

9. Обявяване за частна общинска собственост на ПИ 65468.103.12 по КККР на с. Сбор, м. Капанищата.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

10. Обявяване за частна общинска собственост на ПИ 65468.103.13 по КККР на с. Сбор, м. Капанищата.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

11. Обявяване за частна общинска собственост на ПИ 65468.103.14 по КККР на с. Сбор, м. Капанищата.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

12. Съгласие за изменение на КККР на с. Мало Конаре, с. Огняново и с. Хаджиево за разделяне на поземлени имоти и за промяна начина на трайно ползване.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

13. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, в пакет, находящи се в с. Сбор, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

14. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

15. Приемане на годишен план за паша и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване – пасище, за общо и индивидуално ползване, определяне размера и местоположението на земеделската земя и определяне годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища и мери.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

16. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мало Конаре и Црънча, за отдаване под наем с предназначения – за склад и аптека.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

17. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Хаджиево, Овчеполци и Юнаците, за отдаване под наем с предназначения – за лекарски кабинет и стоматологични кабинети.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

18. Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода юли – декември 2020 г.

19. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода юли – декември 2020 г.

20. Годишен доклад за дейността на обществения посредник на община Пазарджик през 2020 година.


По първа точка: Избиране на представител на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на МБАЛ – Пазарджик АД, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.
Решението по първа точка се прие с 32 гласа – за, против – 2, въздържали се – 4.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По втора точка: Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, публична общинска собственост, за язовир „Сбор 3” ПИ с номер 65468.115.15 с НТП „язовир”, във връзка с осигуряване и поддържане на противопожарен обем вода в открит резервоар, като съпътстващо съоръжение към предвиждани за изграждане подстанция 110/33 kV в ПИ с идентификатор 65468.115.1, м. Сакарджа по КККР на с. Сбор, общ. Пазарджик и въздушна кабелна линия с дължина 2010 м, докладва инж.Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по втора точка се прие с 32 гласа – за, против – 1, въздържали се – 5.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.
Отрицателен вот обясни г-н Благо Солов, след което съветниците от групата на „БСП за България” напуснаха залата.

По трета точка: Даване съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за част от улица с о.т. 3351 и о.т. 3358 и част от УПИ І-За жилищно строителство и озеленяване, в кв. 317 по плана на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по трета точка се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По четвърта точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод за захранване на ПИ 55155.9.74 и ПИ 55155.9.247, м. Бахче пара, землище гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четвърта точка се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По пета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващо електромерно табло до ново електромерно табло за захранване на ПИ 55155.23.13, м. Татар Орман, землище гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по пета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По шеста точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от ТНН на ТП „Стопански двор” до ново електромерно табло за захранване на ПИ 56561.176.74, м. Коруджа, землище с. Пищигово, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шеста точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По седма точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващо електромерно табло, монтирано пред ПИ 14619.153.5, м. Далъка, землище с. Гелеменово до ново електромерно табло за захранване на ПИ 65437.55.61, м. Далъка, землище с. Сарая, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седма точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По осма точка: Обявяване за частна общинска собственост на ПИ 77061.232.31 по КККР на с. Хаджиево, м. Алчака, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осма точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По девета точка: Обявяване за частна общинска собственост на ПИ 65468.103.12 по КККР на с. Сбор, м. Капанищата, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по девета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По десета точка: Обявяване за частна общинска собственост на ПИ 65468.103.13 по КККР на с. Сбор, м. Капанищата, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по десета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По единадесета точка: Обявяване за частна общинска собственост на ПИ 65468.103.14 по КККР на с. Сбор, м. Капанищата, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по единадесета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По дванадесета точка: Съгласие за изменение на КККР на с. Мало Конаре, с. Огняново и с. Хаджиево за разделяне на поземлени имоти и за промяна начина на трайно ползване, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по дванадесета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По тринадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, в пакет, находящи се в с. Сбор, община Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тринадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По четиринадесета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Изказване направи г-н Евтим Янев.
Решението по четиринадесета точка се прие с 26 гласа – за, против – 2, въздържали се – 4.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По петнадесета точка: Приемане на годишен план за паша и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване – пасище, за общо и индивидуално ползване, определяне размера и местоположението на земеделската земя и определяне годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища и мери, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по петнадесета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По шестнадесета точка: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мало Конаре и Црънча, за отдаване под наем с предназначения – за склад и аптека, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шестнадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По седемнадесета точка: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Хаджиево, Овчеполци и Юнаците, за отдаване под наем с предназначения – за лекарски кабинет и стоматологични кабинети, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седемнадесета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

Осемнадесета, деветнадесета и двадесета точки бяха за сведение.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

  

     

         

Председател:
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Съставил протокола:
Дона Терзийска

Изтегли оригинала>>>>>

вторник 02 февруари 2021 - 15:59:10