Р Е Ш Е Н И Е №17 от 27 януари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№17
от 27 януари 2021 година, взето с Протокол №1


ОТНОСНО: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Хаджиево, Овчеполци и Юнаците, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначения – за лекарски кабинет и стоматологични кабинети.

Във връзка с увеличаване собствените приходи на Общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и за подобряване на здравното обслужване на населението, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 16, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства,

Р Е Ш И:

І. Определя за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост, а именно:
1. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 44.00 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра/, представляващи: едно помещение /лекарски кабинет/ с площ 15.40 кв.м., второ помещение /манипулационна/ с площ 18.90 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 14.60 кв.м. и ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 4.80 кв.м., находящи се в част от първия етаж на полумасивна сграда – здравна служба, построена в УПИ ІХ – кметство, поща и здравна служба, в кв. 37 по плана на с. Хаджиево, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 14/21.06.2000 г., при съседи на помещението: изток – парк, запад – поща, север – парк, юг –двор, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 53,00 лв. /петдесет и три лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
2. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 25,60 кв.м. /двадесет и пет цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, представляващи: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 14,00 кв. м, ½ ид. ч. от манипулационна с площ 8,40 кв. м, ½ ид. ч. от чакалня с площ 12,00 кв. м и ½ ид. ч. от санитарен възел с площ 2,80 кв. м, находящи се на първия етаж в масивна двуетажна сграда /здравен дом/, построена в УПИ ІV /четвърти/ - здравен дом, в кв. 57 /петдесет и седем/ по плана на с. Овчеполци, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 3/11.05.2000 г., при съседи на помещението: север – двор, изток – стълбищна клетка и чакалня, юг – лекарски кабинет, запад – двор, с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 30,00 лв. /тридесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
3. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 24,50 кв.м. /двадесет и четири цяло и петдесет стотни квадратни метра/, представляващи: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 18,20 кв. м, ½ ид. ч. от чакалня с площ 9,60 кв. м и ½ ид. ч. от санитарен възел с площ 3,00 кв. м, находящи се в едноетажна масивна сграда – здравна служба, построена в парцел VІ /шести/ - общински дом, мед. амбулатория и ПТ с-ция, в кв. 20 /двадесет/ по плана на с. Юнаците, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 9/27.06.2000 г., при съседи на помещението: север – поща, изток – двор, УПИ VІІ-97, юг – улица, запад – чакалня, с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 40,00 лв. /четиридесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
ІІ. Имотите, описани в т. І, да се отдадат под наем след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства.
ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповеди за определяне на спечелилите кандидати и сключи със същите договори за отдаване под наем на имотите.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>>>
вторник 02 февруари 2021 - 15:45:33