Р Е Ш Е Н И Е №15 от 27 януари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№15
от 27 януари 2021 година, взето с Протокол №1


ОТНОСНО: Приемане на годишен план за паша и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасище, за общо и за индивидуално ползване, определяне размера и местоположението на пасищата за общо и индивидуално ползване, и определяне годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища по реда на 37и, ал.1 във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и целесъобразно.
Общински съвет – Пазарджик, като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, споделяйки изложените основания на вносителя и след станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37и, ал. 1 и ал. 3, и чл. 37о, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

Р Е Ш И:

1. Приема годишен план за паша за 2021 година и дава съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасище, за общо и за индивидуално ползване и определя задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на пасищата.
2. Определя размера и местоположението на земеделската земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасище, за общо и индивидуално ползване за 2021 година, съгласно Приложение №2 и Приложение №3.
3. Определя годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, както следва:
- ІІІ и ІV категория – в размер на 5.00 /пет/ лв.;
- V и по-високи категории – в размер на 3.00 /три/ лв.;
Съгласно изискванията на чл. 37и, ал 1 от ЗСПЗ, цената е определена по пазарен механизъм от оценител, регистриран в камерата на независимите оцинители в България.
4. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички последващи законови действия по предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасище, за общо и за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

 ПРИЛОЖЕНИЕ

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>>>


вторник 02 февруари 2021 - 15:40:12