Регистър ЗПУГДВМС

РЕГИСТЪР
по чл.27, ал.5 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

 
№ по ред входящ номер документ вносител други
1. 455/20.08.2019 г. Писмо относно: избиране на инициативен комитет за събиране на подписка за организиране и провеждане на местен референдум в кметство Синитово инж. Костадин Деянов – говорител на Инициативния комитет Протокол №1/09.08.2019 г. от събрание на граждани с избирателни права, с постоянен или настоящ адрес в кметство Синитово; Списък на граждани с избирателни права от кметство Синитово – 247 броя
2. 461/27.08.2019 г. Становище от Борислав Алексиев – Кмет на Кметство с. Синитово Борислав Алексиев – Кмет на Кметство с. Синитово  
  3.   473/05.09.2019 г.    Придружително писмо относно подписка за организиране и провеждане на местен референдум в кметство Синитово    Йордан Кръстанов - председател на ИК и Костадин Деянов - говорител на ИК    Подписка
  4. 498/13.09.2019 г.   Становище и Проект на решение относно вземане на решение от ОбС - Пазарджик за провеждане на местен референдум   Тодор Попов- кмет на община Пазарджик  
  5.  
515/13.09.2019 г.
  Писмо и Протокол за извършена проверка на подписка, с предложение за провеждане на местен референдум   Иван Гетов - главен директор МРРБ  
  6.     Решение №138/18.09.2019г.
на ОбС-Пазарджик
   
  7.   526/25.09.2019г.   Жалба от "Солар Парк Тракия" ООД   Божидар Стоев, Красимир Илиев  
  8. 530/27.09.2019г. Допълнение към Жалба с вх.№ 526/25.09.2019г.
от "Солар Парк Тракия" ООД
Божидар Стоев, Красимир Илиев  
 9.   535/30.09.2019г.   Жалба от "Солар Парк Тракия" ООД   Божидар Стоев, Красимир Илиев  
  10   537/01.10.2019г.   Съобщение от Административен съд Пазарджик Деловодител Г.Желязкова   

11.

550/27.09.2021

Протокол №2/23.09.2021 г. от събрание на граждани с избирателни права, с постоянен или настоящ адрес в кметство Синитово на тема „Провеждане и организиране на местен референдум в кметство Синитово”.

Йордан Кръстанов – председател на Инициативния комитет и Костадин Деянов – говорител на Инициативния комитет 2 броя подписки

12.

560/29.09.2021

Становище и проект на решение от Кмета на Община Пазарджик

Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик Приложения

13.

572/1.10.2021 г.

Писмо и протокол за извършена проверка на подписка

МРРБ ГД ГРАО  

14.

Решение №218/30.09.2021 г.

Общински съвет - Пазарджик Приложения

15.

595/15.10.2021 г.

Заповед №ПО-225/14.10.2021 г.

Областен управител  

16.

668;670;671/21.10.2021 г.

Становища

Постоянни комисии  

17.

Решение №220/28.10.2021 г.

Общински съвет - Пазарджик  

18.

25/14.01.2022 г.

Решение №23/13.01.2022 г.

Административен съд - Пазарджик  

понеделник 18 май 2020 - 09:27:29