Регистър ЗПУГДВМС

РЕГИСТЪР
по чл.27, ал.5 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

 
№ по ред входящ номер документ вносител други
1. 455/ 20.08.2019 г. Писмо относно: избиране на инициативен комитет за събиране на подписка за организиране и провеждане на местен референдум в кметство Синитово инж. Костадин Деянов – говорител на Инициативния комитет Протокол №1/09.08.2019 г. от събрание на граждани с избирателни права, с постоянен или настоящ адрес в кметство Синитово;Списък на граждани с избирателни права от кметство Синитово – 247 броя
2. 461/ 27.08.2019 г. Становище от Борислав Алексиев – Кмет на Кметство с. Синитово Борислав Алексиев – Кмет на Кметство с. Синитово  
  3. 473/ 05.09.2019 г.  Придружително писмо относно подписка за организиране и провеждане на местен референдум в кметство Синитово    Йордан Кръстанов - председател на ИК и Костадин Деянов - говорител на ИК    Подписка
  4. 498/ 13.09.2019 г. Становище и Проект на решение относно вземане на решение от ОбС - Пазарджик за провеждане на местен референдум   Тодор Попов- кмет на община Пазарджик  
  5.
515/ 13.09.2019 г.
Писмо и Протокол за извършена проверка на подписка, с предложение за провеждане на местен референдум   Иван Гетов - главен директор МРРБ  
  6.   Решение №138/18.09.2019г.
на ОбС-Пазарджик
   
  7. 526/ 25.09.2019г. Жалба от "Солар Парк Тракия" ООД   Божидар Стоев, Красимир Илиев  
  8. 530/ 27.09.2019г. Допълнение към Жалба с вх.№ 526/25.09.2019г.
от "Солар Парк Тракия" ООД
Божидар Стоев, Красимир Илиев  
 9. 535/ 30.09.2019г. Жалба от "Солар Парк Тракия" ООД   Божидар Стоев, Красимир Илиев  
  10 537/ 01.10.2019г. Съобщение от Административен съд Пазарджик Деловодител Г.Желязкова   
11. 550/ 27.09.2021 Протокол №2/23.09.2021 г. от събрание на граждани с избирателни права, с постоянен или настоящ адрес в кметство Синитово на тема „Провеждане и организиране на местен референдум в кметство Синитово”. Йордан Кръстанов – председател на Инициативния комитет и Костадин Деянов – говорител на Инициативния комитет 2 броя подписки
12. 560/ 29.09.2021 Становище и проект на решение от Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик Приложения
13. 572/ 01.10.2021 г. Писмо и протокол за извършена проверка на подписка МРРБ ГД ГРАО  
14. Решение №218/30.09.2021 г. Общински съвет - Пазарджик Приложения
15. 595/ 15.10.2021 г. Заповед №ПО-225/14.10.2021 г. Областен управител  
16. 668;670;671/
21.10.2021 г.
Становища Постоянни комисии  
17. Решение №220/28.10.2021 г. Общински съвет - Пазарджик  
18. 25/ 14.01.2022 г. Решение №23/13.01.2022 г. Административен съд - Пазарджик  
19. 46/25.01.2022 г. Касационна жалба Административен съд – Пазарджик
20. 47/25.01.2022 г. Касационна жалба Административен съд – Пазарджик
понеделник 18 май 2020 - 09:27:29