Р Е Ш Е Н И Е №12 от 27 януари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№12
от 27 януари 2021 година, взето с Протокол №1


ОТНОСНО: Съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, с. Огняново и с. Хаджиево, общ. Пазарджик за разделяне на поземлени имоти с идентификатори 46749.149.214, 46749.149.215, 46749.149.218, 46749.149.219, 46749.151.130 и 46749.151.129 по КККР на с. Мало Конаре, поземлен имот с идентификатор 53335.400.33 по КККР на с. Огняново и поземлен имот с идентификатор 77061.1.18 по КККР на с. Хаджиево и за промяна начина на трайно ползване.

Предложението на Кмета на Общината е мотивирано и законосъобразно.
С промяна трайното предназначение на територията и начина на трайно ползване на описаните поземлени имоти ще се даде възможност на собствениците на поземлени имоти, граничещи с тях, да реализират инвестиционните си намерения.
Поради това Общинският съвет Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 46749.149.214 по КККР на с. Мало Конаре, с трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване: Напоителен канал, се разделя на два имота с проектни номера 46749.149.225 и 46749.149.226;

Поземлен имот с идентификатор 46749.149.215 по КККР на с. Мало Конаре, с трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване: Напоителен канал, се разделя на три имота с проектни номера 46749.149.222, 46749.149.223 и 46749.149.224;
Поземлен имот с идентификатор 46749.149.218 по КККР на с. Мало Конаре, с трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване: Напоителен канал, се разделя на два имота с проектни номера 46749.149.229 и 46749.149.230;

Поземлен имот с идентификатор 46749.149.219 по КККР на с. Мало Конаре, с трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване: Напоителен канал, се разделя на два имота с проектни номера 46749.149.227 и 46749.149.228;

Поземлен имот с идентификатор 46749.151.130 по КККР на с. Мало Конаре, с трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, се разделя на два имота с проектни номера 46749.151.134 и 46749.151.135;

Поземлен имот с идентификатор 46749.151.129 по КККР на с. Мало Конаре, с трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване: Отводнителен канал, се разделя на два имота с проектни номера 46749.151.136 и 46749.151.137;

Поземлен имот с идентификатор 53335.400.33 по КККР на с. Огняново, с трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване: Отводнителен канал, се разделя на два имота с проектни номера 53335.400.39 и 53335.400.40;

Поземлен имот с идентификатор 77061.1.18 по КККР на с. Хаджиево, с трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване: Отводнителен канал, се разделя на два имота с проектни номера 77061.1.22 и 77061.1.23.

2. Дава съгласие за промяна трайно предназначение на територията и начина на трайно ползване на следните поземлени имоти:

Поземлен имот с проектен номер 46749.149.226 по КККР на с. Мало Конаре да се промени от трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване: Напоителен канал в трайно предназначение: Земеделска територия и начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път;

Поземлен имот с проектен номер 46749.149.223 по КККР на с. Мало Конаре да се промени от трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване: Напоителен канал в трайно предназначение: Земеделска територия и начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път;

Поземлен имот с проектен номер 46749.149.229 по КККР на с. Мало Конаре да се промени от трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване: Напоителен канал в трайно предназначение: Земеделска територия и начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път;

Поземлен имот с проектен номер 46749.149.228 по КККР на с. Мало Конаре да се промени от трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване: Напоителен канал в трайно предназначение: Земеделска територия и начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път;

Поземлен имот с проектен номер 46749.151.135 по КККР на с. Мало Конаре да се промени от трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ в трайно предназначение: Земеделска територия и начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път;

Поземлен имот с проектен номер 46749.151.137 по КККР на с. Мало Конаре да се промени от трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване: Отводнителен канал в трайно предназначение: Земеделска територия и начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път;

Поземлен имот с проектен номер 53335.400.40 по КККР на с. Огняново да се промени от трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване: Отводнителен канал в трайно предназначение: Земеделска територия и начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път;

Поземлен имот с идентификатор 53335.400.32 по КККР на с. Огняново да се промени от трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване: Напоителен канал в трайно предназначение: Земеделска територия и начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път;

Поземлен имот с проектен номер 77061.1.22 по КККР на с. Хаджиево да се промени от трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване: Отводнителен канал в трайно предназначение: Земеделска територия и начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.
3. Срок за валидност на съгласието – 24 /двадесет и четири/ месеца.

4. Упълномощава Кмета на Общината да извърши необходимите действия за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри и по промяна начина на трайно ползване на описаните в настоящето решение поземлени имоти.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>>>


вторник 02 февруари 2021 - 15:30:47