Р Е Ш Е Н И Е №7 от 27 януари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№7
от 27 януари 2021 година, взето с Протокол №1


ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 14619.153.5, м. Далъка, землище с. Гелеменово до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 65437.55.61, м. Далъка, землище с. Сарая, общ. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 14619.153.5, м. Далъка, землище с. Гелеменово до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 65437.55.61, м. Далъка, землище с. Сарая, общ. Пазарджик.
Трасето започва от сектор „разпределително поле” в съществуващо електромерно табло /монтирано пред ПИ с идентификатор 14619.153.5, м. Далъка, землище с. Гелеменово/, присъединено от извод „А” на БКТП „АМ Тракия 2”, пресича ПИ с идентификатор 14619.153.685 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, насочва се на североизток като пресича землищната граница между с. Гелеменово и с. Сарая и ПИ с идентификатор 65437.54.32 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, продължава в същата посока като навлиза и се установява в ПИ с идентификатор 65437.55.50 – НТП за местен път, след което чупи на север до достигането на ново електромерно табло, предвидено за монтаж на имотната граница на ПИ с идентификатор 65437.55.61, м. Далъка, землище с. Сарая, който следва да бъде захранен, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>>>
вторник 02 февруари 2021 - 15:07:56