Р Е Ш Е Н И Е №3 от 27 януари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№3
от 27 януари 2021 година, взето с Протокол №1

ОТНОСНО: Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за част от улица с о.т 3351 и о.т. 3358 /ПИ 55155.502.9618/ и част от УПИ I-За жилищно строителство и озеленяване /ПИ 55155.502.1841/ в кв. 317 по плана на гр. Пазарджик.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21 , ал. 1, т.8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 124а , ал. 1, чл.124б , ал. 1, чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1 , т.1, чл. 15 , ал. 3 и чл. 64, ал. 5 от ЗУТ.

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от улица с о.т 3351 и о.т. 3358 /ПИ 55155.502.9618/ и част от УПИ I-За жилищно строителство и озеленяване /ПИ 55155.502.1841/ в кв. 317 по плана на гр. Пазарджик.
2. Одобрява заданието за изработване на проект за изменение на ПУП- ПРЗ за част от улица с о.т 3351 и о.т. 3358 /ПИ 55155.502.9618/ и част от УПИ I-За жилищно строителство и озеленяване /ПИ 55155.502.1841/.
3. Дава съгласие за провеждане на процедури по ЗУТ и ЗКИР за изменение на кадастралната карта за част от улица с о.т 3351 и о.т. 3358 /ПИ 55155.502.9618/ и част от УПИ I-За жилищно строителство и озеленяване /ПИ 55155.502.1841/ и УПИ VII-За търговия и услуги /ПИ 55155.502.1761/ в кв. 317 по плана на гр. Пазарджик.
4. Съответните работи за изменение положението на съоръжението от техническата инфраструктура /тръбопровод от канализационната мрежа на града/, попадащо в новоообразувания УПИ, се извършват от възложителя за негова сметка.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

30

0

0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>>>

вторник 02 февруари 2021 - 14:55:29