Р Е Ш Е Н И Е №2 от 27 януари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№2
от 27 януари 2021 година, взето с Протокол №1


ОТНОСНО: Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, публична общинска собственост, за язовир „Сбор 3”, ПИ с номер 65468.115.15 с начин на трайно ползване „язовир”, във връзка с осигуряване и поддържане на противопожарен обем вода в открит резервоар, като съпътстващо съоръжение към предвиждани за изграждане подстанция 110/33 kV в ПИ с идентификатор 65468.115.1, м. Сакарджа по КККР на с. Сбор, община Пазарджик и въздушна кабелна линия с дължина 2010 м.

В изпълнение на разпоредбите на Закона за водите е необходимо да вземе решение за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, публична общинска собственост, за язовир „Сбор 3”, ПИ с номер 65468.115.15 с НТП „язовир”, във връзка с осигуряване и поддържане на противопожарен обем вода в открит резервоар, като съпътстващо съоръжение към предвиждани за изграждане подстанция 110/33 kV в ПИ с идентификатор 65468.115.1, м. Сакарджа по КККР на с. Сбор, общ. Пазарджик и въздушна кабелна линия с дължина 2010 м.
Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал.1, т. 3 от Закона за водите

РЕШИ:

Дава съгласие да бъде издадено разрешително за ползване на повърхностен воден обект, публична общинска собственост, за язовир „Сбор 3”, ПИ с номер 65468.115.15 с НТП „язовир”, във връзка с осигуряване и поддържане на противопожарен обем вода в открит резервоар, като съпътстващо съоръжение към предвиждани за изграждане подстанция 110/33 kV в ПИ с идентификатор 65468.115.1, м. Сакарджа по КККР на с. Сбор, общ. Пазарджик и въздушна кабелна линия с дължина 2010 м.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

38

32

1

5

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>>>

вторник 02 февруари 2021 - 14:49:42