П Р О Т О К О Л №6 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 11 май 2020 г.


П Р О Т О К О Л №6

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 11 май 2020 г. от 12.30 часа,
в зала „Маестро Георги Атанасов”, на бул. „България” №2

Присъстваха:
I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Николов Харалампиев, Никола Петров Пенчев, Ренета Петрова Камберова, Александър Красимиров Иванов, Румен Спасов Димитров, Георги Димитров Коприщенов, Тодор Милчев Тодоров, Георги Ангелов Георгиев, Евгени Мартинов Абаджиев, Венелина Ангелова Георгиева, Иван Георгиев Йорданов, Таня Ангелова Димитрова, Златко Димитров Митрев, Христо Василев Бързев.
II. От ПП ГЕРБ: Иван Дойчев Панайотов, Найден Тодоров Шопов, Илиян Николов Вулянов, Гинче Димитрова Караминова, Евтим Николов Янев, Борис Димитров Димитров, Малина Георгиева Консулова-Златева, Валентина Асенова Кайтазова.
III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова, Благо Атанасов Солов, Чавдар Стоянов Чавдаров, Лазар Огнянов Попов, Велина Грозданова Георгиева-Петкова, Руди Садков Синапов.
IV. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Йордана Красимирова Темнилова.
V. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Мари Василев Кемчев.
VІ. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Грозева Маринска, Димитър Любомиров Петков.
VII. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Георгиев Шопов, Илия Ангелов Джамбазов.
VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Георгиев Ангелов, Васил Надков Янков.
ІХ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Спасов Николов.
Отсъстваха общинските съветници: Стоян Атанасов Траянов, Лилия Георгиева Георгиева, Борис Иванов Манев, Арлин Григоров Антонов.

Председателят откри извънредната сесия на Общинския съвет. В условията на извънредно положение в страната, свързано с епидемията от вируса COVID 19, бяха предприети следните мерки:
1. Сесията се проведе в зала „Маестро Георги Атанасов”;
2. Не се водеше присъствен списък, присъствието на съветниците са сесията е видно от поименното гласуване по точките от дневния ред;
3. Гласуването се извършваше с преброяване по редове на гласувалите „За”, „Против” и „Въздържал се”, а поименното гласуване – чрез прочитане от председателя на имената на съветниците и оповестяване на вота устно от всеки съветник.

Председателят съобщи, че са постъпили две предложения за включване като точки в дневния ред: като точка 2. Обявяване на имот – частна общинска собственост, за публична общинска собственост и 3. Промяна на Решение №1 от 31 януари 2020 г., взето с Протокол №1 на Общински съвет – Пазарджик.
Г-н Лазар Попов предложи включването на още една точка: Създаване на Временна комисия от общински съветници, представители на обществеността на с. Црънча, кмета на с. Црънча и представители на общинска администрация за консултации по изграждането на парк „Свети Георги Победоносец” в с. Црънча. Изказване по въпроса направи г-н Благо Солов.
Пристъпи се към гласуване на предложенията за нови точки в дневния ред.
За включване като точка 2 на предложението за обявяване на имот – частна общинска собственост, за публична общинска собственост, гласуваха 36, против – 0, въздържали се – 0. Прие се.
За включване като точка 3 на предложението за промяна на Решение №1 от 31 януари 2020 г., взето с Протокол №1 на Общински съвет – Пазарджик, гласуваха 36, против – 0, въздържали се – 0. Прие се.
За включването като точка 4 на предложението за създаване на Временна комисия от общински съветници, представители на обществеността на с. Црънча, кмета на с. Црънча и представители на общинска администрация за консултации по изграждането на парк „Свети Георги Победоносец” в с. Црънча, гласуваха 9, против – 19, въздържали се – 6. Не се прие.

С 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1, общинските съветници приеха следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Отмяна на Решение №79 от 29 април 2020 г., взето с Протокол №5 на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината

2. Обявяване на имот – частна общинска собственост, за публична общинска собственост.
Докладва г-н Евтим Янев – общински съветник

3. Промяна на Решение №1 от 31 януари 2020 г., взето с Протокол №1 на Общински съвет Пазарджик.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

По първа точка: Отмяна на Решение №79 от 29 април 2020 г., взето с Протокол №5 на Общински съвет – Пазарджик, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината. Въпроси зададе г-жа Бойка Маринска. Г-н Димитър Петков направи две предложения: 1. В мотивите на решението да се добави, че то е съобразено с широкото неодобрение сред местната общност и жителите на с. Црънча и 2. Бъдещият договор за дарение да бъде обсъден и приет от Общинския съвет.
Първото предложение се прие от Кмета на общината. По второто предложение г-н Попов направи пояснение. Г-н Петков оттегли предложението си.
Изказвания направиха г-н Благо Солов и г-н Чавдар Чавдаров. Декларация от името на жителите на с. Црънча прочете г-н Трендафил Величков.
Решението по първа точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По втора точка: Обявяване на имот – частна общинска собственост, за публична общинска собственост, докладва г-н Евтим Янев – общински съветник. Изказване направи г-жа Бойка Маринска. Г-н Янев допълни проекта на решение с текста: „Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по актуване на имота като публична общинска собственост.”
Решението по втора точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По трета точка: Промяна на Решение №1 от 31 януари 2020 г., взето с Протокол №1 на Общински съвет – Пазарджик, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по трета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

Председател:
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Съставил протокола:
Дона Терзийска


Изтегли оригинала >>>

петък 15 май 2020 - 14:27:09