Р Е Ш Е Н И Е №262

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№262
от 30 декември 2020 година, взето с Протокол №16


ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 31.12.2020 г.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Пазарджик и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

1. Приема актуализацията на бюджета на Община Пазарджик към 31.12.2020 г., съгласно Приложения № 1,2 и 3.
2. Утвърждава актуализирания поименен списък за инвестиции през 2020 година, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи, собствени бюджетни приходи и преходен остатък, съгласно Приложение №4.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

39

27

10

2

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>

сряда 06 януари 2021 - 12:42:30