П Р О Т О К О Л №15 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 22 декември 2020 г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К

П Р О Т О К О Л №15

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 22 декември 2020 г. от 11.00 часа,
в зала „Маестро Георги Атанасов”, на бул. „България” №2

Присъстваха:
I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Николов Харалампиев, Ренета Петрова Камберова, Александър Красимиров Иванов, Румен Спасов Димитров, Георги Димитров Коприщенов, Тодор Милчев Тодоров, Георги Ангелов Георгиев, Евгени Мартинов Абаджиев, Венелина Ангелова Георгиева, Иван Георгиев Йорданов, Таня Ангелова Димитрова, Златко Димитров Митрев, Христо Василев Бързев, Александър Кирилов Шопов.
II. От ПП ГЕРБ: Иван Дойчев Панайотов, Найден Тодоров Шопов, Илиян Николов Вулянов, Гинче Димитрова Караминова, Евтим Николов Янев, Борис Димитров Димитров, Малина Георгиева Консулова-Златева, Валентина Асенова Кайтазова, Стоян Атанасов Траянов.
III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова, Блато Атанасов Солов, Лилия Георгиева Георгиева, Чавдар Стоянов Чавдаров, Лазар Огнянов Попов, Велина Грозданова Георгиева-Петкова, Руди Садков Синапов.
IV. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Йордана Красимирова Темнилова.
V. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Григоров Антонов, Мари Василев Кемчев.
VІ. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Грозева Маринска, Димитър Любомиров Петков.
VII. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Георгиев Шопов, Илия Ангелов Джамбазов.
VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Георгиев Ангелов, Васил Надков Янков.
ІХ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Спасов Николов.
Отсъстваше общинският съветник Борис Иванов Манев.

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет. В условията на извънредно ситуация в страната, свързана с епидемията от вируса COVID 19, бяха предприети следните мерки:
1. Сесията се проведе в зала „Маестро Георги Атанасов”;
2. Гласуването се извършваше с преброяване по редове на гласувалите „За”, „Против” и „Въздържал се”, а поименното гласуване – чрез прочитане от председателя на имената на съветниците и оповестяване на вота устно от всеки съветник.

Предложения по дневния ред нямаше. С 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Промяна на наименованието на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик ЕООД.
Докладва г-н Хари Харалампиев – председател на ОбС

2. Изразяване на становище и съгласуване на коригиран „Бизнес-план 2017-2021” на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчици г-н Петър Петров – Зам.-кмет на Общината и инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС.

3. Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2020 г. в община Пазарджик и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2021 г.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

4. Годишен отчет за изпълнение на проекти на концесии, включени в План за действие на общинските концесии на община Пазарджик за периода 2018-2020 г. и за действащите концесионни договори през 2019 г.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.
5. План за действие на общинските концесии на община Пазарджик за периода 2021-2027 г.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

6. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС; съдокладчик г-н Минко Минков – началник отдел „Местни данъци и такси”

7. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС; съдокладчици г-жа Татяна Папазова – директор на дирекция ГРН и г-н Минко Минков – началник отдел „Местни данъци и такси”

8. Проект на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на община Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС; съдокладчик д-р Илия Томов – главен експерт в отдел УОС

9. Вземане на решение за наемите и таксите за ползване на общински имоти и терени на територията на община Пазарджик през времето на обявените противоепидемични мерки на територията на Република България.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

10. Обезпечение на авансово плащане за 2021 г. по одобрен проект на СНЦ „МИРГ Пазарджик” – „ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

11. Изработване на проект на ПУП – изменение на ПР и ПЗ за УПИ І-Озеленяване кв. 415в по плана на град Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

12. Разрешение за изработване на ПУП – изменение на ПРЗ за УПИ ХІІ-707 в кв. 58 по плана на с. Ивайло.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

13. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 2х36kV за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.112.16, м. Сакарджа, землище на с. Сбор и подстанция 33/110kV „Априлци”, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, землище на с. Сбор – Север и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

14. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 2х36kV за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.112.16, м. Сакарджа, землище на с. Сбор и подстанция 33/110kV „Априлци”, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, землище на с. Сбор – Юг и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

15. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 36kV за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.105.8, м. Сакарджа, землище на с. Сбор и подстанция 33/110kV „Априлци”, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, землище на с. Сбор и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

16. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 36kV за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ с идентификатор 00571.1.12, м. Сакарджа, землище на с. Априлци и подстанция 33/110kV „Априлци”, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, землище на с. Сбор и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

17. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 14619.99.5, м. До селото, по КККР на землище с. Гелеменово и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

18. ПУП-ПР в обхват УПИ I-465, УПИ II-465, УПИ III-465, УПИ IV-464, V-464, УПИ VI-461, УПИ VII-536, УПИ VIII-537, УПИ IX-538 в кв.44 по действащия план на село Главиница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

19. ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 53335.505.55 по КККР, местност „Герена” в землището на село Огняново.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

20. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 55155.52.63, м. Атчаир, землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

21. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2021 г.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

22. Предоставяне безвъзмездно за управление на Спортно училище – гр. Пазарджик, част от имот, публична общинска собственост, находящ се в гр. Пазарджик, булл. «Христо Ботев» №99.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

23. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Мало Конаре.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

24. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

25. Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда, построена в кв. 10 по плана на с. Дебръщица, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

26. Освобождаване от такса за битови отпадъци за календарната 2021 г. на всички читалища, развиващи дейност на територията на община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

27. Освобождаване от такса за битови отпадъци за календарната 2021 г. на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

По първа точка: Промяна на наименованието на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик ЕООД, докладва г-н Хари Харалампиев – председател на ОбС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Предложение за допълване на проекта за решение имаше от постоянна комисия „Законност”. Прие се.
Решението по първа точка се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По втора точка: Изразяване на становище и съгласуване на коригиран „Бизнес-план 2017-2021” на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по втора точка се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По трета точка: Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2020 г. в община Пазарджик и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2021 г., докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик беше г-н Минко Минков – началник отдел „Местни данъци и такси”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Благо Солов, г-н Евтим Янев. Изказвания направиха г-н Благо Солов и г-н Илия Джамбазов.
Решението по трета точка се прие с 28 гласа – за, против – 11, въздържали се – 1.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По четвърта точка: Годишен отчет за изпълнение на проекти на концесии, включени в План за действие на общинските концесии на община Пазарджик за периода 2018-2020 г. и за действащите концесионни договори през 2019 г., докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четвърта точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По пета точка: План за действие на общинските концесии на община Пазарджик за периода 2021-2027 г., докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по пета точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По шеста точка: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик, докладва г-н Минко Минков – началник отдел „Местни данъци и такси”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Изказване направи г-н Евтим Янев.
Решението по шеста точка се прие с 30 гласа – за, против – 9, въздържали се – 1.

По седма точка: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, докладва г-н Минко Минков – началник отдел „Местни данъци и такси”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии. Въпроси и предложения нямаше. Изказвания направиха г-жа Велина Петкова, г-жа Бойка Маринска, г-н Благо Солов, г-н Евтим Янев и г-жа Таня Димитрова.
Решението по седма точка се прие с 29 гласа – за, против – 8, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По осма точка: Проект на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на община Пазарджик, докладва д-р Илия Томов – главен експерт в отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осма точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

По девета точка: Вземане на решение за наемите и таксите за ползване на общински имоти и терени на територията на община Пазарджик през времето на обявените противоепидемични мерки на територията на Република България, инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Инж. Иванова направи корекция в проекта за решение. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по девета точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По десета точка: Обезпечение на авансово плащане за 2021 г. по одобрен проект на СНЦ „МИРГ Пазарджик” – „ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по десета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

По единадесета точка: Изработване на проект на ПУП – изменение на ПР и ПЗ за УПИ І-Озеленяване кв. 415в по плана на град Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по единадесета точка се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

По дванадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП – изменение на ПРЗ за УПИ ХІІ-707 в кв. 58 по плана на с. Ивайло, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по дванадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По тринадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 2х36kV за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.112.16, м. Сакарджа, землище на с. Сбор и подстанция 33/110kV „Априлци”, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, землище на с. Сбор – Север и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тринадесета точка се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По четиринадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 2х36kV за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.112.16, м. Сакарджа, землище на с. Сбор и подстанция 33/110kV „Априлци”, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, землище на с. Сбор – Юг и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четиринадесета точка се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По петнадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 36kV за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.105.8, м. Сакарджа, землище на с. Сбор и подстанция 33/110kV „Априлци”, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, землище на с. Сбор и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по петнадесета точка се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По шестнадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 36kV за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ с идентификатор 00571.1.12, м. Сакарджа, землище на с. Априлци и подстанция 33/110kV „Априлци”, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, землище на с. Сбор и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шестнадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По седемнадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 14619.99.5, м. До селото, по КККР на землище с. Гелеменово и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седемнадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По осемнадесета точка: ПУП-ПР в обхват УПИ I-465, УПИ II-465, УПИ III-465, УПИ IV-464, V-464, УПИ VI-461, УПИ VII-536, УПИ VIII-537, УПИ IX-538 в кв.44 по действащия план на село Главиница, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осемнадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По деветнадесета точка: ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 53335.505.55 по КККР, местност „Герена” в землището на село Огняново, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по деветнадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 55155.52.63, м. Атчаир, землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и първа точка: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2021 г., докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и първа точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По двадесет и втора точка: Предоставяне безвъзмездно за управление на Спортно училище – гр. Пазарджик, част от имот, публична общинска собственост, находящ се в гр. Пазарджик, булл. «Христо Ботев» №99, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и втора точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По двадесет и трета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Мало Конаре, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и трета точка се прие с 30 гласа – за, против – 2, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По двадесет и четвърта точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и четвърта точка се прие с 29 гласа – за, против – 1, въздържали се – 2.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По двадесет и пета точка: Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда, построена в кв. 10 по плана на с. Дебръщица, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и пета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По двадесет и шеста точка: Освобождаване от такса за битови отпадъци за календарната 2021 г. на всички читалища, развиващи дейност на територията на община Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и шеста точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и седма точка: Освобождаване от такса за битови отпадъци за календарната 2021 г. на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и седма точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

Председател:
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Съставил протокола:
Дона Терзийска


Изтегли оригиналния файл>>>

вторник 29 декември 2020 - 16:04:47