Р Е Ш Е Н И Е №259

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№259
от 22 декември 2020 година, взето с Протокол №15


ОТНОСНО: Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда, построена в кв. 10 по плана на с. Дебращица, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет.

Във връзка с увеличаване собствените приходи на Общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и с подобряване на здравното обслужване на населението, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 16, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства,

Р Е Ш И:

І. Определя за отдаване под наем части от имот – публична общинска собственост, представляващи помещения с обща площ 28,20 кв. м. /двадесет и осем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, а именно: стоматологичен кабинет от 14,00 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 17,40 кв.м., ½ ид.ч. от сервизни помещения с площ 6,00 кв.м., ½ ид.ч. от коридор с площ 5,00 кв.м., находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда с изба, построена в УПИ Х /десет/ – здравна служба, в кв. 10 по плана на с. Дебращица, актувана с Акт за публична общинска собственост № 8/12.05.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 10,00 лв. /десет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

ІІ. Имотът, описан в т. І, да се отдаде под наем след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства.
ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповед за определяне на спечелилия кандидат и сключи със същия договор за отдаване под наем на имота.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

31

31

0

0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригиналния файл>>>

вторник 29 декември 2020 - 15:57:17