Р Е Ш Е Н И Е №258

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№258
от 22 декември 2020 година, взето с Протокол №15


ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. С предлаганите продажби се решават трайно жилищните проблеми на гражданите.
Общинският съвет – Пазарджик след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 37, чл. 39, т. 1, т. 2 и т. 4 и чл. 42 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик

Р Е Ш И:

І. Разрешава продажбата на общински жилища на настанените в тях наематели, както следва:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1373.1.26 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, седем, три, точка, едно, точка, две, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 01.12.2020 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “СПАРТАК”, който се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 55155.502.1373.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1373, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 61,85 кв.м. (шестдесет и един квадратни метра и осемдесет и пет квадратни сантиметра), прилежащи части: 3,239% (9,98 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 1433/25.06.2009 г., вписан във дв. вх. рег. под № 3280 на 29.06.2009 г., том XII, № 12 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 16 274,16 лева (шестнадесет хиляди двеста седемдесет и четири лева и шестнадесет стотинки) на наемателя Василка Ангелова по повод заявление вх. № 44-3565/17.11.2020 г.
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1368.1.18 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, шест, осем, точка, едно, точка, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 11.06.2019 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “СПАРТАК”, който се намира на етаж 6 в сграда с идентификатор 55155.502.1368.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1368, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 65,04 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра и четири квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе № 27 с площ 4,47 кв.м. (четири квадратни метра и четиридесет и седем квадратни сантиметра) и 2,072% (6,90 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5474/22.05.2019 г., вписан във дв. вх. рег. под № 3810 на 29.06.2019 г., том 13, Акт № 162 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 13 057,92 лева (тринадесет хиляди петдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки) на наемателя Зюлуха Михайлова по повод заявление вх. № 44-3496/11.11.2020 г.

ІІ. Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС при продажба на сгради, които не са нови (каквито са гореописаните общински апартаменти) не се начислява ДДС.
ІІІ. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

32

29

1

2

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригиналния файл>>>

вторник 29 декември 2020 - 15:56:52