Р Е Ш Е Н И Е №256

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№256
от 22 декември 2020 година, взето с Протокол №15

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на Спортно училище град Пазарджик, част от имот, публична общинска собственост, находящ се в гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” № 99.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот, публична общинска собственост, Община Пазарджик ще задоволи нуждата на Спортно училище град Пазарджик да извършва стопански разходи, за да кандидатства по проекти, чрез които да има финансова възможност да подобрява условията, при които се обучават и тренират учениците.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС и 15, ал.1 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи-собственост на община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и на кметовете на кметства и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Предоставя безвъзмездно за управление на Спортно училище град Пазарджик за осъществяване на неговите функциите, част от имот, публична общинска собственост, находящ се в гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” № 99, актуван с акт за публична общинска собственост № 1437/25.11.2020 г.,а именно:
1. Първи етаж и четири класни стаи от втори етаж от сграда с идентификатор 55155.506.1435.1 по КККР на гр. Пазарджик (учебен корпус), застроена площ: 1 252 кв.м., брой етажи: 4, предназначение: Сграда за образование;
2. Стрелбище, обособено в сутерена на сграда с идентификатор 55155.506.1435.2 по КККР на гр. Пазарджик, застроена площ: 592 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за обществено хранене;
3. Сграда с идентификатор 55155.506.1435.5 по КККР на гр. Пазарджик (метален навес – рамкова конструкция на четири колони, под него е изградено футболно игрище), застроена площ: 1474 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Спортна сграда, база;
4. Сграда с идентификатор 55155.506.1435.7 по КККР на гр. Пазарджик (агрегатно помещение), застроена площ: 56 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за образование;
5. Сграда с идентификатор 55155.506.1435.8 по КККР на гр. Пазарджик (сглобяем гараж), застроена площ: 63 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад;
6. Стадион с лекоатлетическа шамотна писта – квадратура 19 800 кв.м.;
7. Тренировъчни футболни игрища – 2 бр. с площ 12 540 кв.м.

Останалите обекти, описани в акт за публична общинска собственост №1437/25.11.2020 г., се управляват от СУ „Георги Бенковски“ – Пазарджик.

Във връзка с горното следва директорите на двете училища да изготвят график за съвместно ползване на спортната база, разположена в общинския имот.
Упълномощава Кмета на Община Пазарджик да извърши необходимите процедури по предоставяне на част от имота.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

32

32

0

0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригиналния файл>>>

вторник 29 декември 2020 - 15:55:57