Р Е Ш Е Н И Е №255

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№255
от 22 декември 2020 година, взето с Протокол №15

ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2021 година.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. Към същото е приложен протокола от проведеното публично обсъждане на годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Пазарджик, като направените предложения са взети предвид и включени в предложения проект.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания

Р Е Ш И:

1. Приема предложения проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2021 г.
2. При необходимост да бъде извършвана актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2021 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

33

32

0

1

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригиналния файл>>>

вторник 29 декември 2020 - 15:55:30