Р Е Ш Е Н И Е №102

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№102
от 11 май 2020 година, взето с Протокол №6

ОТНОСНО: Вземане на решение за промяна на Решение №1 от 31 януари 2020 г., взето с Протокол №1 на Общински съвет – Пазарджик.

Общинският съвет е взел Решение №1 от 31 януари 2020 г., Протокол №1, като в същото е допусната неточност, като е записано в т.VІ. Одобрява закриване на БМ „Общински социални дейности и услуги“ като цялостната дейност и всички активи и задължения се поемат от Общинска администрация – Пазарджик.”
Всъщност с решението си Общинският съвет не цели преустановяване на дейността в сферата на социалните дейности и услуги, а със създаването на дирекция „Социални дейности” тези функции се поемат изцяло от същата.
С оглед горното Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА

Р Е Ш И:

ПРОМЕНЯ текста на т. VІ. от Решение №1 от 31 януари 2020 г., взето с Протокол №1 на Общински съвет – Пазарджик, и вместо него да се чете: „Променя наименованието на БМ „Общински социални дейности и услуги” на дирекция „Социални дейности” като част от приетата структура на общинска администрация.”

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

37

0

0

  

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>

петък 15 май 2020 - 14:21:35