Р Е Ш Е Н И Е №251

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№251
от 22 декември 2020 година, взето с Протокол №15


ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 14619.99.5, м. До селото, по КККР на землище с. Гелеменово, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик по повод подадено заявление вх. №УТ-3288/25.09.2020 г. от „Глобал Рент Трейд Сервис” ЕООД и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 14619.99.5, м. До селото, по КККР на землище с. Гелеменово, общ. Пазарджик, преминаващо през имоти, общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване на трасе на подземен електропровод. Проектното трасе започва от съществуващ трафопост, разположен на границата на имот с идентификатор 14619.400.82, м. Попински път. Пресича ПИ с идентификатор 14619.400.75 – НТП за местен път и се включва в трасето на съществуващ електропровод, който също е собственост на възложителя. След това трасето преминава по дължината на ПИ с идентификатор 14619.400.57 – НТП за местен път, продължава в посока изток, като пресича последователно имоти 14619.16.72 – път от републиканската пътна мрежа, 14619.16.191 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път и 14619.16.192 – НТП напоителен канал и се установява в ПИ с идентификатор 14619.100.206 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път до достигане на имот 14619.99.5, м. До селото, по КККР на землище с. Гелеменово, който следва да бъде захранен.
Дължината на електропровода е около 395 м – общинска и държавна собственост, засегнатата площ е около 0.790 дка – общинска и държавна собственост.

ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

31

31

0

0


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригиналния файл>>>

вторник 29 декември 2020 - 15:53:26