Р Е Ш Е Н И Е №242

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№242
от 22 декември 2020 година, взето с Протокол №15


ОТНОСНО: Приемане на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Пазарджик.


Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и целесъобразно.
Общински съвет Пазарджик, като обсъди предложението Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик, споделяйки изложените мотиви на вносителя и след станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл. 133, ал. 1 и чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Р Е Ш И:

Приема предложения от Кмета на Община Пазарджик – Тодор Попов проект на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Пазарджик.

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

33

32

0

1ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригиналния файл>>>

вторник 29 декември 2020 - 15:49:16