Р Е Ш Е Н И Е №240

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№240
от 22 декември 2020 година, взето с Протокол №15


ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е зоконосъобразно и целесъобразно. Изложении са мотиви от вносителя, които Общинският съвет изцяло споделя.
Пред вид горното, Общински съвет – Пазарджик като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 22 и чл. 55 от ЗМДТ и чл. 79 от АПК, при спазване на изискванията на чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ЗНА

Р Е Ш И:

Приема предложения от Кмета на Община Пазарджик проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

40

30

9

1

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик


§1. В чл. 42, ал. 1 за частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя (CkW) до 55 kW включително, числото 0,40 се заменя с числото 0,60;

§2. В чл. 42, ал.1 за частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя (CkW) над 55 kW до 74 kW включително, числото 0,54 се заменя с числото 0,81;

§3. В чл. 42, ал. 1 за частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя (CkW) над 74 kW до 110 kW включително, числото 1,10 се заменя с числото 1,50;

§4. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф 6, със следното съдържание: „(Нов, с решение №240/22.12.2020 г., Протокол №15) Наредбата е изменена и допълнена с Решение №240 от 22.12.2020 г., взето с Протокол №15. Измененията и допълненията влизат в сила от 01.01.2021 г.

Изтегли оригиналния файл>>>

вторник 29 декември 2020 - 15:46:21