Р Е Ш Е Н И Е №237

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№237
от 22 декември 2020 година, взето с Протокол №15


ОТНОСНО: Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2021 година в Община Пазарджик и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2021 година.

Общински съвет – Пазарджик, след като се запозна с предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, изясни относимите факти и обстоятелства и обсъди другите постъпили предложения и възражения, намира предложението за законосъобразно и целесъобразно.
Споделяйки изцяло изложените от вносителя мотиви, с цел осигуряване на нужните средства в общинския бюджет за нормалното осъществяване на дейностите по план-сметката за 2021 г, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66 и чл. 8, ал. 3 от ЗМДТ,

Р Е Ш И:

І. Приема и одобрява план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци по дейности: сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битови отпадъци в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на територията на община Пазарджик за 2021 година, съгласно приложения №1; №2 и №3.

ІІ. Определя размер на такса за битови отпадъци за 2021 година по Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Пазарджик, както следва:

 

 

ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

РАЗМЕР ГРАД ПАЗАРДЖИК

РАЗМЕР ОСТАНАЛИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

1.

За застроени жилищни и вилни имоти на гражданите в районите на обслужване, върху данъчните оценки в т.ч.:

4,7 на хиляда

8,0 на хиляда

А/

За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

1,8 на хиляда

3,0 на хиляда

Б/

За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения

1,8 на хиляда

3,0 на хиляда

В/

Почистване на местата за обществено ползване

1,1 на хиляда

2,0 на хиляда

2.

За застроени нежилищни имоти на гражданите в районите на обслужване, върху данъчните оценки в т.ч.:

4,7 на хиляда

8,0 на хиляда

А/

За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

1,8 на хиляда

3,0 на хиляда

Б/

За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения

1,8 на хиляда

3,0 на хиляда

В/

Почистване на местата за обществено ползване

1,1 на хиляда

2,0 на хиляда

3.

За незастроени жилищни и нежилищни имоти на гражданите в районите на обслужване, върху данъчните оценки в т.ч.:

2,9 на хиляда

5,0 на хиляда

А/

За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения

1,8 на хиляда

3,0 на хиляда

Б/

Почистване на местата за обществено ползване

1,1 на хиляда

2,0 на хиляда

4.

За жилищни и вилни имоти на гражданите извън районите на обслужване, върху данъчните оценки в т.ч.:

2,9 на хиляда

5,0 на хиляда

А/

За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения

1,8 на хиляда

3,0 на хиляда

Б/

Почистване на местата за обществено ползване

1,1 на хиляда

2,0 на хиляда

5.

За жилищни имоти на предприятията в районите на обслужване, върху данъчните оценки в т.ч.:

4,7 на хиляда

8,0 на хиляда

А/

За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

1,8 на хиляда

3,0 на хиляда

Б/

За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения

1,8 на хиляда

3,0 на хиляда

В/

Почистване на местата за обществено ползване

1,1 на хиляда

2,0 на хиляда

6.

За не жилищни имоти на предприятията в районите на обслужване, върху по високата между данъчната оценка и отчетната стойност в т.ч.:

13,5 на хиляда

А/

За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

5,05 на хиляда

Б/

За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения

4,75 на хиляда

В/

Почистване на местата за обществено ползване

3,7 на хиляда

7.

За нежилищните имоти на предприятията извън районите на обслужване, върху по високата между данъчната оценка и отчетната стойност в т.ч.:

8,45 на хиляда

А/

За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения

4,75 на хиляда

Б/

Почистване на местата за обществено ползване

3,7 на хиляда

8.

При подадени декларации за ползване на съдове според количеството на битовите отпадъци, се заплащат следните

такси:

 1. за почистване на местата за обществено ползване върху по             високата между данъчната оценка и отчетната стойност:

 2. годишни такси по видове съдове, както следва:

 2.1 за контейнер тип „бобър” гр.Пазарджик  1,1 куб.м.

 2.2 за контейнер тип „бобър” Мокрище, Главиница, Ивайло 1,1 куб.м.

 2.3 пластмасова кофа с обем 0,12 куб.м.

 2.4 за кофа с обем 0,11 куб.м.

 2.5 за кофа с обем 0,24 куб.м.

 2.6  за контейнер тип „бобър” в останалите 28 населени места 1,1куб.м.

2.7 за контейнер 4 куб.м

     

 

 

 

3,7 на хиляда

 

 

 

 

 

4 967 лв.

 

  1 417 лв.

     268 лв.

     268 лв.

     257 лв.

                

  1 168 лв.

  7 448 лв.

  

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

40

28

11

1

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригиналния файл>>>

 

вторник 29 декември 2020 - 15:34:34