П Р О Т О К О Л №14 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 27 ноември 2020 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

П Р О Т О К О Л  №14

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 27 ноември 2020 г. от 14.00 часа,

в зала „Маестро Георги Атанасов”, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Николов Харалампиев, Ренета Петрова Камберова, Александър Красимиров Иванов, Румен Спасов Димитров, Тодор Милчев Тодоров, Георги Ангелов Георгиев, Евгени Мартинов Абаджиев, Венелина Ангелова Георгиева, Иван Георгиев Йорданов, Таня Ангелова Димитрова, Златко Димитров Митрев, Христо Василев Бързев, Александър Кирилов Шопов.

 1. От ПП ГЕРБ: Иван Дойчев Панайотов, Найден Тодоров Шопов, Илиян Николов Вулянов, Гинче Димитрова Караминова, Евтим Николов Янев, Борис Димитров Димитров, Малина Георгиева Консулова-Златева, Стоян Атанасов Траянов.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова,  Блато Атанасов Солов, Лилия Георгиева Георгиева, Чавдар Стоянов Чавдаров, Лазар Огнянов Попов, Велина Грозданова Георгиева-Петкова, Руди Садков Синапов.

 1. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Йордана Красимирова Темнилова.
 2. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Григоров Антонов, Мари Василев Кемчев.

VІ. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Грозева Маринска, Димитър Любомиров Петков.

VII. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Георгиев Шопов, Илия Ангелов Джамбазов.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Георгиев Ангелов, Васил Надков Янков.

ІХ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Спасов Николов.

Отсъстваха общинските съветници: Георги Димитров Коприщенов, Валентина Асенова Кайтазова и Борис Иванов Манев.

 

Сесията започна с едноминутно мълчание в памет на д-р Никола Пенчев.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет. В условията на извънредно ситуация в страната, свързана с епидемията от вируса COVID 19, бяха предприети следните мерки:

 1. Сесията се проведе в зала „Маестро Георги Атанасов”;
 2. Гласуването се извършваше с преброяване по редове на гласувалите „За”, „Против” и „Въздържал се”, а поименното гласуване – чрез прочитане от председателя на имената на съветниците и оповестяване на вота устно от всеки съветник.

 

Председателят съобщи за постъпила една извънредна точка: 17. Осигуряване на средства в размер на 90 000 лв. с ДДС за закупуване на апарат за диагностика на COVID 19 /PCR тест/ за нуждите на МБАЛ Пазарджик.

Прие се да бъде включена в дневния ред – гласували за – 33, против – 1, въздържали се – 1.

Г-н Благо Солов предложи още една извънредна точка – създаване на временна комисия, която да направи проучване и да създаде необходимите предпоставки за работа на Общинския съвет в условия на пандемия. Не се прие да бъде включена в дневния ред – гласували за – 15, против – 5, въздържали се – 18.

          Други предложения по дневния ред нямаше.     С 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

       

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

 1. Определяне на нов състав на наблюдателната комисия към Общински съвет – Пазарджик.

Докладва г-н Хари Харалампиев – председател на ОбС

 

 1. Промяна в състава и ръководството на постоянни комисии в Общински съвет – Пазарджик.

Докладва г-н Тодор Тодоров – председател на ПГ „Новото време”

 

 1. 3. Приемане на общински план за защита при бедствия на територията на община Пазарджик.

Докладва г-н Румен Кожухаров - секретар на Общината

 

 1. 4. Обезпечение на авансово плащане на Община Пазарджик по проект ”Център за социално включване и развитие” – ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01 чрез запис на заповед с дата на падеж 30.05.2022 г.

Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

 

 1. 5. Одобряване на окончателен проект за Общ устройствен план на Община Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. 6. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ І-108, За производство и услуги и ПИ 55155.24.101, м. Баждар дъмга в землището на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. 7. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ присъединяване на поземлени имоти по КККР на с. Ивайло към съществуващия гробищен парк – УПИ ІХ- Гробищен парк в кв. 36 по плана на с. Ивайло.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. 8. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна захранваща линия за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1040 на Път I-8 „София – Пазарджик” при км 196+670 ляво, част от електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа (Тол и електронна винетка), попадаща в землището на с. Мало Конаре и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. 9. ПУП – План за регулация и План за застрояване за части от поземлени имоти с идентификатори 77061.221.2 и 77061.221.3, местност Голям кутел, по КККР на землището село Хаджиево.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. 10. Изработване на проект на ПУП-ПР за кв. 47 по плана на село Звъничево, засягащо УПИ VIIІ-Магазин и улица с о.т. 142-2

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. 11. Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10505.3.3 в местност Възстановими граници по КККР на неурбанизираната територия на с. Величково, за включване на същия в строителните граници на населеното място.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. 12. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на част от имот – публична общинска собственост, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Рила”, с предназначение – за производство на готова храна за домашен социален патронаж.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. 13. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Алеко Константиново, Величково, Звъничево и Юнаците.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. 14. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. 15. Учредяване на възмездно право на пристрояване в общински поземлен имот с идентификатор 55155.505.760 по КККР на гр. Пазарджик за построяване на тераса.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. 16. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре и с. Крали Марко, за отдаване под наем с предназначение – офис и за търговска дейност.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Осигуряване на средства в размер на 90 000 лв. с ДДС за закупуване на апарат за диагностика на COVID 19 /PCR тест/ за нуждите на МБАЛ Пазарджик.

          Докладва г-жа Бойка Маринска – общински съветник

 

          Преди да се пристъпи към точките от дневния ред, председателят съобщи, че е постъпило решение от Представителна група „БСП за България”, с което за председател на групата е избрана Лилия Георгиева.

         

Председателят съобщи, че е клетва като общински съветник ще положи Александър Шопов.

          ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА

 

По първа точка: Определяне на нов състав на наблюдателната комисия към Общински съвет – Пазарджик, докладва г-н Хари Харалампиев – председател на ОбС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. За членове на комисията бяха предложени Велина Георгиева-Петкова – и за председател, Иван Панайотов – и за зам.-председател, Евгени Абаджиев и Златко Митрев. Съставът беше гласуван анблок.

Решението по първа точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По втора точка: Промяна в състава и ръководството на постоянни комисии в Общински съвет – Пазарджик, докладва г-н Тодор Тодоров – председател на Представителна група „Новото време”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по втора точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По трета точка: Приемане на общински план за защита при бедствия на територията на община Пазарджик, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Изказване направи г-н Иван Панайотов.

Решението по трета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четвърта точка: Обезпечение на авансово плащане на Община Пазарджик по проект ”Център за социално включване и развитие” –  ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01 чрез запис на заповед с дата на падеж 30.05.2022 г., докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четвърта точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По пета точка: Одобряване на окончателен проект за Общ устройствен план на Община Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Пояснение направи г-н Тодор Попов.

Решението по пета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По шеста точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ І-108, За производство и услуги и ПИ 55155.24.101, м. Баждар дъмга в землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шеста точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По седма точка: Разрешение за  изработване на проект на ПУП-ПРЗ присъединяване на поземлени имоти по КККР на с. Ивайло към съществуващия гробищен парк – УПИ ІХ- Гробищен парк в кв. 36 по плана на с. Ивайло, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седма точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По осма точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна захранваща линия за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1040 на Път I-8 „София – Пазарджик” при км 196+670 ляво, част от електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа (Тол и електронна винетка), попадаща в землището на с. Мало Конаре и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По девета точка: ПУП –  План за регулация и План за застрояване за части от поземлени имоти с идентификатори 77061.221.2 и 77061.221.3, местност Голям кутел, по КККР на землището село Хаджиево, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по девета точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По десета точка: Изработване на проект на ПУП-ПР за кв. 47 по плана на село Звъничево, засягащо УПИ VIIІ-Магазин и улица с о.т. 142-236, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по десета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По единадесета точка: Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработване  на ПУП-ПРЗ за ПИ 10505.3.3 в местност Възстановими граници по КККР на неурбанизираната територия на с. Величково, за включване на същия в строителните граници на населеното място, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по единадесета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По дванадесета точка:  Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на част от имот – публична общинска собственост, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Рила”, с предназначение – за производство на готова храна за домашен социален патронаж, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

 

По тринадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Алеко Константиново, Величково, Звъничево и Юнаците, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка се прие с 29 гласа – за, против – 4, въздържали се – 4.

Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

 

По четиринадесета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка се прие с 27 гласа – за, против – 5, въздържали се – 5.

Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

 

По петнадесета точка: Учредяване на възмездно право на пристрояване в общински поземлен имот с идентификатор 55155.505.760 по КККР на гр. Пазарджик за построяване на тераса, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по петнадесета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

 

По шестнадесета точка: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре и с. Крали Марко, за отдаване под наем с предназначение – офис и за търговска дейност, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

 

По седемнадесета точка: Осигуряване на средства в размер на 90 000 лв. с ДДС за закупуване на апарат за диагностика на COVID 19 /PCR тест/ за нуждите на МБАЛ Пазарджик, докладва г-жа Бойка Маринска – общински съветник. Материалът е разгледан от две постоянни комисии – ПК „Законност” е с положително становище, ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност” – с отрицателно. Изказвания направиха г-н Евгени Абаджиев, г-н Благо Солов и г-н Златко Митрев. Становището си изрази г-н Тодор Попов.

Предложеният проект за решение по седемнадесета точка не се гласували за – 11, против – 8, въздържали се – 16.

Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

 

 

 

 

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

 

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

петък 04 декември 2020 - 12:37:31