Р Е Ш Е Н И Е №231

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

231

от 27 ноември 2020 година, взето с Протокол №14

 

 

ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. С предлаганите продажби се решават трайно жилищните проблеми на гражданите.                                        

Общинският съвет – Пазарджик след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,  чл. 37, чл. 39, т. 1, т. 2 и т. 4 и чл. 42 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на  Община Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажбата на общински жилища на настанените в тях наематели, както следва:

  1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1374.1.12 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, седем, четири, точка, едно, точка, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 15.10.2020 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “СПАРТАК”, който се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 55155.502.1374.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1374, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 48,38 кв.м. (четиридесет и осем квадратни метра и тридесет и осем квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 12 с площ 3,93 кв.м. (три квадратни метра и деветдесет и три квадратни сантиметра) и 2,5293% (7,79 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5849/29.10.2020 г., вписан във дв. вх. рег. под № 7140 на 02.11.2020 г., том 25, Акт № 130 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 13 040,04 лева (тринадесет хиляди и четиридесет лева и четири стотинки) на наемателя Гюргена Дончева по повод заявление вх. № 44-3063/21.10.2020 г.
  2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1358.1.17 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, пет, осем, точка, едно, точка, едно, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 10.03.2020 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “СПАРТАК”, който се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 55155.502.1358.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1358, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 77,00 кв.м. (седемдесет и седем квадратни метра), прилежащи части: мазе 24 с площ 3,82 кв.м. (три квадратни метра и осемдесет и два квадратни сантиметра) и 3,9174% (8,03 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5681/28.02.2020 г., вписан във дв. вх. рег. под № 1304 на 02.03.2020 г., том 5, Акт № 31 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 15 857,64 лева (петнадесет хиляди осемстотин петдесет и седем лева и шестдесет и четири стотинки) на наемателя Александър Методиев по повод заявление вх. № 44-3072/22.10.2020 г.
  3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.505.767.1.2 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, седем, шест, седем, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 27.01.2010 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Тинтява”, който се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 55155.505.767.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.767, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 41,71 кв.м. (четиридесет и един квадратни метра и седемдесет и един квадратни сантиметра), прилежащи части: избено помещение 23 с площ 2,57 кв.м. (два квадратни метра и петдесет и седем квадратни сантиметра) и 2,4759% (7,65 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5643/13.12.2019 г., вписан във дв. вх. рег. под № 10308 на 30.12.2019 г., том 36, Акт № 144 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 7 797,36 лева (седем хиляди седемстотин деветдесет и седем лева и тридесет и шест стотинки) на наемателя Златка Георгиева по повод заявление вх. № 44-3234/28.10.2020 г.
  4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1368.1.20 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, шест, осем, точка, едно, точка, две, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 10.11.2020 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “СПАРТАК”, който се намира на етаж 7 в сграда с идентификатор 55155.502.1368.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1368, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 41,57 кв.м. (четиридесет и един квадратни метра и петдесет и седем кавадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 40 с площ 3,91 кв.м. (три квадратни метра и деветдесет и един квадратни сантиметра) и 1,430% (4,76 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 1369/27.04.2009 г., вписан във дв. вх. рег. под № 2025 на 29.04.2009 г., том VII, № 102 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 8 408,04 лева (осем хиляди четиристотин и осем лева и четири стотинки) на наемателя Петър Ангелов по повод заявление вх. № 44-3275/29.10.2020 г.
  5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1350.1.5 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, пет, нула, точка, едно, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 27.10.2020 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Пловдивска”, който се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 55155.502.1350.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1350, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 77,00 кв.м. (седемдесет и седем квадратни метра), прилежащи части: мазе 18 с площ 5,13 кв.м. (пет квадратни метра и тринадесет квадратни сантиметра) и 5,5149% (8,86 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5854/09.11.2020 г., на стойност 15 937,44 лева (петнадесет хиляди деветстотин тридесет и седем лева и четиридесет и четири стотинки) на наемателя Стоян Лилов по повод заявление вх. № 44-2908/12.10.2020 г.

 

ІІ. Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС при продажба на сгради, които не са нови (каквито са гореописаните общински апартаменти) не се начислява ДДС.

 

ІІІ. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

27

5

5

 

 

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 04 декември 2020 - 12:25:11