Р Е Ш Е Н И Е №230

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

230

от 27 ноември 2020 година, взето с Протокол №14

 

 

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Алеко Константиново, с. Величково, с. Звъничево и с. Юнаците, общ. Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.

Поради това, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост в гр. Пазарджик, с. Алеко Константиново, с. Величково, с. Звъничево и с. Юнаците, общ. Пазарджик, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор идентификатор 55155.506.1439 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, едно, четири, три, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Никола Фурнаджиев”, площ: 174 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, предишен идентификатор: 55155.506.491, номер по предходен план: квартал: 78, парцел X, съседи: 55155.506.343, 55155.506.1440, 55155.506.491, актуван с акт за частна общинска собственост № 5857/09.11.2020 г., с начална тръжна цена 19 140 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 749,20 лева).
  2. Поземлен имот с идентификатор 00254.501.681 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, шест, осем, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 30.09.2020 г., адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, п.к. 4495, ул. «Трета», с площ 536 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 51, парцел I, съседи: 00254.501.692, 00254.501.682, 00254.501.492, сгради, които попадат върху имота 1. Сграда 00254.501.681.1: застроена площ 67 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 5816/14.09.2020 г., с начална тръжна цена 3 752 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 926,80 лева).
  3. Поземлен имот с идентификатор 00254.501.803 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, осем, нула, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 30.09.2020 г., адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, п.к. 4495, ул. «Четвърта», с площ 569 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 54, парцел II, съседи: 00254.501.816, 00254.501.806, 00254.501.805, 00254.501.804, 00254.501.909, 00254.501.802, сгради, които попадат върху имота 1. Сграда 00254.501.803.1: застроена площ 45 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна актуван с акт за частна общинска собственост № 5818/14.09.2020 г., с начална тръжна цена 3 983 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 045,40 лева).
  4. Поземлен имот с идентификатор 00254.501.816 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, осем, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 20.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, п.к. 4495, ул. «Трета», с площ 716 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 54, парцел XV, съседи: 00254.501.492, 00254.501.815, 00254.501.807, 00254.501.806, 00254.501.805, 00254.501.803, 000254.501.802, сгради, които попадат върху имота 1. Сграда 00254.501.816.1: застроена площ 32 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 2. Сграда 00254.501.816.2: застроена площ 27 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 3. Сграда 00254.501.816.3: застроена площ 31 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 5819/14.09.2020 г., с начална тръжна цена 5 012 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 573,90 лева).
  5. Поземлен имот с идентификатор 10505.501.49 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, пет, нула, едно, точка, четири, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-200/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 30.09.2020 г., адрес на поземления имот: с. Величково, п.к. 4413, ул. «Осемнадесета», с площ 665 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 3, парцел III, съседи: 10505.501.50, 10505.501.839, 10505.501.83, 10505.501.84, актуван с акт за частна общинска собственост № 5813/14.09.2020 г., с начална тръжна цена 4 655 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 667,80 лева).
  6. Поземлен имот с идентификатор 10505.501.83 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, пет, нула, едно, точка, осем, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-200/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 30.09.2020 г., адрес на поземления имот: с. Величково, п.к. 4413, ул. «Осемнадесета», с площ 716 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 3, парцел XVI, съседи: 10505.501.84, 10505.501.49, 10505.501.839, 10505.501.841, актуван с акт за частна общинска собственост № 5815/14.09.2020 г., с начална тръжна цена 5 012 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 795,70 лева).
  7. Поземлен имот с идентификатор 10505.501.84 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, пет, нула, едно, точка, осем, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-200/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 30.09.2020 г., адрес на поземления имот: с. Величково, п.к. 4413, ул. «Осемнадесета», с площ 733 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 3, парцел XVII, съседи: 10505.501.48, 10505.501.50, 10505.501.49, 10505.501.83, 10505.501.841, актуван с акт за частна общинска собственост № 5817/14.09.2020 г., с начална тръжна цена 5 131 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 838,40 лева).
  8. Поземлен имот с идентификатор 30572.502.747 (три, нула, пет, седем, две, точка, пет, нула, две, точка, седем, четири, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-196/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 30.09.2020 г., адрес на поземления имот: с. Звъничево, п.к. 4488, ул. «Двадесета», с площ 656 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 455, квартал: 45, парцел XXIII, съседи: 30572.502.562, 30572.502.561, 30572.502.563, 30572.502.815, актуван с акт за частна общинска собственост № 5821/14.09.2020 г., с начална тръжна цена 5 248 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 947,70 лева).
  9. Поземлен имот с идентификатор 86074.501.316 (осем, шест, нула, седем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-198/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Юнаците, п.к. 4478, ул. «Тридесета», с площ 249 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 316, квартал: 37, парцел XVII, съседи: 86074.501.809, 86074.501.315, 86074.501.318, 86074.501.317, сгради, които попадат върху имота 1. Сграда 86074.501.316.1: застроена площ 56 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 2. Сграда 86074.501.316.2: застроена площ 16 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда, актуван с акт за частна общинска собственост № 5852/29.10.2020 г., с начална тръжна цена 1 743 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 895,10 лева).

 

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

29

4

4

 

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 04 декември 2020 - 12:23:26