Р Е Ш Е Н И Е №228

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

228

от 27 ноември 2020 година, взето с Протокол №14

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10505.3.3 в местност Възстановими граници по КККР на неурбанизираната територия на с. Величково, за включване на същия в строителните граници на населеното място.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.109, ал.1, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.38, ал.1 от ППЗОЗЗ

 

Р Е Ш И:

 

          Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 10505.3.3 в местност Възстановими граници по КККР на неурбанизираната територия на с. Величково, за включване на същия в строителните граници на населеното място.

Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 10505.3.3 в местност Възстановими граници по КККР на неурбанизираната територия на с. Величково, с оглед обособяване на УПИ I-3 за имота, в кв. 57 по плана на с. Величково и включването му в строителните граници на населеното място.

С плана за застрояване се предвижда свободно стоящо застрояване при устройствени показатели отговарящи на изискванията за Жилищна зона с малка височина „Жм”, съгласно Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и УЗ.

Дава съгласие, в обхвата на горепосочения план, да се включи и част от ПИ 10505.2.984 (паркинг, собственост на Община Пазарджик), проектиран като улица с о.т о.т 106-106а., обслужваща новообразувания УПИ I-3.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

37

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 04 декември 2020 - 12:18:12