Р Е Ш Е Н И Е №226

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

226

от 27 ноември 2020 година, взето с Протокол №14

 

 

ОТНОСНО: ПУП – План за регулация и План за застрояване за части от поземлени имоти с идентификатори 77061.221.2 и 77061.221.3, местност Голям кутел, по КККР на землището село Хаджиево.

 

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на инвестиционни намерения на собственика на имота. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл.21, ал.1, т.11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл. 125б от ЗУТ, във връзка във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и след станалите разисквания,

                                      

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява плановото задание по чл. 125 от ЗУТ.
  2. Разрешава изработване на проект на ПУП План за регулация и План за застрояване за части от поземлен имоти с идентификатори 77061.221.2 и 77061.221.3, местност Голям кутел, по КККР на землището село Хаджиево, с който да се обособи нов УПИ I-5, 6, За добив на строителни материали.
  3. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да извърши необходимото във връзка с провеждане на процедурите по ЗУТ и ЗКИР.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

38

38

0

0

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 04 декември 2020 - 12:09:22