Проект на ДНЕВЕН РЕД за редовна сесия на 27 ноември 2020 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на  27 ноември  2020 г. (петък) от 14.00 часа в зала „Маестро Г. Атанасов”, бул. „България” №2, с предложение за:

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

  1.  Определяне на нов състав на наблюдателната комисия към Общински съвет – Пазарджик.

Докладва г-н Хари Харалампиев – председател на ОбС

 

   2. Промяна в състава и ръководството на постоянни комисии в Общински съвет – Пазарджик.

Докладва г-н Тодор Тодоров – председател на ПГ „Новото време”

 

3. Приемане на общински план за защита при бедствия на територията на община Пазарджик.

Докладва г-н Румен Кожухаров - секретар на Общината

 

4. Обезпечение на авансово плащане на Община Пазарджик по проект ”Център за социално включване и развитие” – ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01 чрез запис на заповед с дата на падеж 30.05.2022 г.

Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

 

5. Одобряване на окончателен проект за Общ устройствен план на Община Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

6. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ І-108, За производство и услуги и ПИ 55155.24.101, м. Баждар дъмга в землището на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

7. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ присъединяване на поземлени имоти по КККР на с. Ивайло към съществуващия гробищен парк – УПИ ІХ- Гробищен парк в кв. 36 по плана на с. Ивайло.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

8. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна захранваща линия за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1040 на Път I-8 „София – Пазарджик” при км 196+670 ляво, част от електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа (Тол и електронна винетка), попадаща в землището на с. Мало Конаре и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

9. ПУП – План за регулация и План за застрояване за части от поземлени имоти с идентификатори 77061.221.2 и 77061.221.3, местност Голям кутел, по КККР на землището село Хаджиево.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

10. Изработване на проект на ПУП-ПР за кв. 47 по плана на село Звъничево, засягащо УПИ VIIІ-Магазин и улица с о.т. 142-2

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

11. Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10505.3.3 в местност Възстановими граници по КККР на неурбанизираната територия на с. Величково, за включване на същия в строителните граници на населеното място.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

12. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на част от имот – публична общинска собственост, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Рила”, с предназначение – за производство на готова храна за домашен социален патронаж.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

13. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Алеко Константиново, Величково, Звъничево и Юнаците.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

14. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

15. Учредяване на възмездно право на пристрояване в общински поземлен имот с идентификатор 55155.505.760 по КККР на гр. Пазарджик за построяване на тераса.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

16. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре и с. Крали Марко, за отдаване под наем с предназначение – офис и за търговска дейност.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет –

Пазарджик

петък 20 ноември 2020 - 16:10:55