П Р О Т О К О Л №13 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 29 октомври 2020 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

П Р О Т О К О Л  №13

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 29 октомври 2020 г. от 14.00 часа,

в пленарна зала, бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Николов Харалампиев, Ренета Петрова Камберова, Александър Красимиров Иванов, Румен Спасов Димитров, Георги Димитров Коприщенов, Тодор Милчев Тодоров, Георги Ангелов Георгиев, Евгени Мартинов Абаджиев, Венелина Ангелова Георгиева, Иван Георгиев Йорданов, Таня Ангелова Димитрова, Златко Димитров Митрев, Христо Василев Бързев.

 1. От ПП ГЕРБ: Найден Тодоров Шопов, Илиян Николов Вулянов, Гинче Димитрова Караминова, Евтим Николов Янев, Борис Димитров Димитров, Малина Георгиева Консулова-Златева, Валентина Асенова Кайтазова, Стоян Атанасов Траянов.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова,  Благо Атанасов Солов, Лилия Георгиева Георгиева, Лазар Огнянов Попов, Велина Грозданова Георгиева-Петкова, Руди Садков Синапов.

 1. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Борис Иванов Манев, Йордана Красимирова Темнилова.
 2. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Григоров Антонов, Мари Василев Кемчев.

VІ. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Грозева Маринска, Димитър Любомиров Петков.

VII. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Георгиев Шопов.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Георгиев Ангелов, Васил Надков Янков.

ІХ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Спасов Николов.

 

Отсъстваха общинските съветници Никола Петров Пенчев, Иван Дойчев Панайотов, Чавдар Стоянов Чавдаров, Илия Ангелов Джамбазов.         

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет. Г-н Благо Солов предложи да бъде включена в дневния ред точка 23, по която кметът да разясни предвижда ли общинска администрация допълнителни мерки в епидемиологичната обстановка. Г-н Попов прие.

          Други предложения по дневния ред не постъпиха. С 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2, общинските съветници приеха следния

       

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

 1. Предложение от общинските съветници д-р Борис Манев и Йордана Темнилова.

Докладва г-ца Йордана Темнилова – общински съветник

 

 1. Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на банков кредит.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

 1. Одобряване на предложение за изменение на концесионен договор №1587/05.09.2003 г. и даване на съгласие за замяна на концесионера с правоприемник по чл. 143, ал. 2 от Закона за концесиите.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

 1. Одобряване на предложение за изменение на концесионен договор №1586/05.09.2003 г. и даване на съгласие за замяна на концесионера с правоприемник по чл. 143, ал. 2 от Закона за концесиите.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

 1. Предоставяне за ползване на два броя училищни автобуси на ПГСС „Царица Йоанна” гр. Пазарджик.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

 1. Изменение на Решение №22/26.02.2015 г. на Общински съвет – Пазарджик, свързано с промяна в състава на Общинската комисия по безопасност на движението.

Докладва г-н Петър Петров – зам.-Кмет на Общината

 

 1. Актуализиране на единния разходен стандарт за издръжка на едно лице в Домашен социален патронаж – Пазарджик.

Докладва Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващо електромерно табло до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 55155.23.13, м. Татар Орман, землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 55155.9.74 и ПИ с идентификатор 55155.9.247, м. Бахче пара, землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.12.7, м. Атчаир, землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.27.153 с начин на трайно ползване „За ремонт и поддържане на транспортни средства” в местността Татар Мезар, землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Разрешение за изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващо електромерно табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 14619.153.5, м. Далъка, землище с. Гелеменово до ново електромерно табло за азхранване на ПИ с идентификатор 65437.55.61, м. Далъка, землище с. Сарая.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от ТНН на ТП „Стопански двор” до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 56561.176.74, м. Коруджа, землище с. Пищигово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. ПУП-ПР в обхват УПИ VІІ-205, УПИ VІ-205 в кв. 25; УПИ ІІ-207 и УПИ ІІІ-206 в кв. 30 и улица с о.т. 73-23 по действащия план на с. Звъничево.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Продажба на имоти – частна общинска собственост, с предназначение – гаражи, находящи се в гр. Пазарджик, чрез публично оповестен конкурс.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и гр. Батак.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК на поземлен имот с идентификатор 32010.501.1292 по КККР на с. Ивайло.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Промяна трайното предназначение на територията и начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 55155.22.138 по КККР на гр. Пазарджик, от трайно предназначение на територията „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП „Напоителен канал” в трайно предназначение на територията „Земеделска”, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път”.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.528.103 по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находяща се на първия етаж в масивна сграда, построена в кв. 4 по плана на с. Априлци, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда, построена в кв. 25 по плана на с. Мокрище, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда, построена в кв. 1 по плана на с. Црънча, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

По първа точка: Предложение от общинските съветници д-р Борис Манев и Йордана Темнилова, докладва г-ца Йордана Темнилова . По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Тодор Попов изказа становището си. Забележка към материала направи г-н Димитър Петков.

Предложението по първа точка не се прие – гласували за – 4, против – 5, въздържали се – 21.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По втора точка: Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на банков кредит, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Атанас Шопов, г-жа Лиляна Мърхова, г-н Благо Солов. Изказване направи г-н Евтим Янев. Г-н Арлин Антонов предложи прекратяване на дебатите. Прие се с 23 гласа – за, против – 1, въздържали се – 2.

Решението по втора точка се прие с 27 гласа – за, против – 8, въздържали се – 1.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

Отрицателен вот обясни г-н Благо Солов.

 

По трета точка: Одобряване на предложение за изменение на концесионен договор №1587/05.09.2003 г. и даване на съгласие за замяна на концесионера с правоприемник по чл. 143, ал. 2 от Закона за концесиите, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-н Благо Солов. Пояснение направи г-н Евгени Абаджиев.

Решението по трета точка се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четвърта точка: Одобряване на предложение за изменение на концесионен договор №1586/05.09.2003 г. и даване на съгласие за замяна на концесионера с правоприемник по чл. 143, ал. 2 от Закона за концесиите, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четвърта точка се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

Преди да се премине към пета точка, г-н Тодор Попов запозна присъстващите с мерките, които предприема Община Пазарджик в условията на епидемиологичната обстановка.

 

По пета точка: Предоставяне за ползване на два броя училищни автобуси на ПГСС „Царица Йоанна” гр. Пазарджик, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по пета точка се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По шеста точка: Изменение на Решение №22/26.02.2015 г. на Общински съвет – Пазарджик, свързано с промяна в състава на Общинската комисия по безопасност на движението, докладва г-н Петър Петров – зам.-Кмет на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по шеста точка се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По седма точка: Актуализиране на единния разходен стандарт за издръжка на едно лице в Домашен социален патронаж – Пазарджик, докладва Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седма точка се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По осма точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващо електромерно табло до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 55155.23.13, м. Татар Орман, землище гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По девета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 55155.9.74 и ПИ с идентификатор 55155.9.247, м. Бахче пара, землище гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по девета точка се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По десета точка: Разрешение за  изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.12.7, м. Атчаир, землище гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по десета точка се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По единадесета точка Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.27.153 с начин на трайно ползване „За ремонт и поддържане на транспортни средства” в местността Татар Мезар, землище гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по единадесета точка се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По дванадесета точка:  Разрешение за изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващо електромерно табло, монтирано пред  ПИ с идентификатор 14619.153.5, м. Далъка, землище с. Гелеменово до ново електромерно табло за азхранване на ПИ с идентификатор 65437.55.61, м. Далъка, землище с. Сарая, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тринадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от ТНН на ТП „Стопански двор” до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 56561.176.74, м. Коруджа, землище с. Пищигово, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четиринадесета точка: ПУП-ПР в обхват УПИ VІІ-205, УПИ VІ-205 в кв. 25; УПИ ІІ-207 и УПИ ІІІ-206 в кв. 30 и улица с о.т. 73-23 по действащия план на с. Звъничево, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По петнадесета точка: Продажба на имоти – частна общинска собственост, с предназначение – гаражи, находящи се в гр. Пазарджик, чрез публично оповестен конкурс, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по петнадесета точка се прие с 26 гласа – за, против – 1, въздържали се – 0.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шестнадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и гр. Батак, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седемнадесета точка: Откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК на поземлен имот с идентификатор 32010.501.1292 по КККР на с. Ивайло.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седемнадесета точка се прие с 24 гласа – за, против – 1, въздържали се – 1.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осемнадесета точка: Промяна трайното предназначение на територията и начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 55155.22.138 по КККР на гр. Пазарджик, от трайно предназначение на територията „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП „Напоителен канал” в трайно предназначение на територията „Земеделска”, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път”, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка се прие с 25 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По деветнадесета точка: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.528.103 по КККР на гр. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка се прие с 25 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесета точка: Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находяща се на първия етаж в масивна сграда, построена в кв. 4 по плана на с. Априлци, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и първа точка: Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда, построена в кв. 25 по плана на с. Мокрище, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.  Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и първа точка се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и втора точка: Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда, построена в кв. 1 по плана на с. Црънча, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.  Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и втора точка се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

 

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

 

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА

четвъртък 05 ноември 2020 - 17:22:49