Р Е Ш Е Н И Е №216

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

216

от 29 октомври 2020 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО:  Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда, построена в кв. 25 по плана на с. Мокрище, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет.         

 

Във връзка с увеличаване собствените приходи на Общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и с подобряване на здравното обслужване на населението, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 16, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства,

 

Р Е Ш И:

 

І. Определя за отдаване под наем части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 30,10 кв. м. /тридесет цяло и десет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 19,20 кв. м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 18,00 кв. м. и ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 3.80 кв.м., находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ІV – битов комбинат, ресторант, общ. кухня, сладкарница, в кв. 25 по плана на с. Мокрище, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/11.05.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 40,00 лв. /четиридесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

 

ІІ. Имотът, описан в т. І, да се отдаде под наем след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства.

 

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповед за определяне на спечелилия кандидат и сключи със същия договор за отдаване под наем на имота.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

27

27

0

0

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

четвъртък 05 ноември 2020 - 17:17:36