Р Е Ш Е Н И Е №213

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

213

от 29 октомври 2020 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Промяна трайното предназначение на територията и начина на трайно ползване на  поземлен имот  с идентификатор 55155.22.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, от трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Напоителен канал, в трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.

 

Предложението на Кмета на Община Пазарджик е мотивирано и законосъобразно.

Със смяната на трайното предназначение на територията и начина на трайно ползване на  поземлен имот  с идентификатор 55155.22.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ще се даде възможност на собствениците на поземлени имоти, граничещи с него, да реализират инвестиционните си намерения.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21 ал.1 т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

  1. 1. Дава съгласието си за промяна трайното предназначение на територията и начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 55155.22.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, от трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Напоителен канал, в трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.
  2. Определя срок за валидност на съгласието – 24 /двадесет и четири/ месеца.
  3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши необходимите действия по промяна предназначението на територията и начина на трайно ползване на описания по т. 1 от настоящето решение поземлен имот.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

25

25

0

0

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

 

 

 

 

 ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

четвъртък 05 ноември 2020 - 17:06:36