Р Е Ш Е Н И Е №210

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

210

от 29 октомври 2020 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Продажба на имоти  – частна общинска собственост, с предназначение – гаражи, находящи се в гр. Пазарджик, подробно описани в Приложение №1, чрез публично оповестен конкурс.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на имоти  – частна общинска собственост, с предназначение – гаражи, находящи се в гр. Пазарджик, подробно описани в Приложение №1, чрез публично оповестен конкурс, ще се задоволят потребностите на гражданите на общината, ще се изпълни Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Пазарджик за 2020 г., както и ще се осигури бюджета в приходната му част.

Поради това, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1 и чл. 61, ал. 1, т. 1 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажба чрез публично оповестен конкурс на имоти  – частна общинска собственост, с предназначение – гаражи, находящи се в гр. Пазарджик, подробно описани в Приложение № 1.

ІІ. Конкурсът да се проведе при следните приоритетни условия и ред, както следва:

ІІ.1. ЦЕНА: Началната конкурсна цена по Приложение № 1, носи на кандидата 10 (десет) точки. За всеки 100.00 лв. (сто лева) над посочената начална конкурсна цена, участникът получава допълнително по 1 (една) точка.

ІІ.2. За сключен договор за наем на съответния обект по Приложение №1 с Община Пазарджик, кандидатът получава точки както следва: за платен наем за всеки месец по сключения договор за наем до датата на провеждане на конкурса, кандидатът получава по 1 (една) точка.

ІІ.3. Финансова ангажираност към общината:  За поемане на ангажимент за извършване на еднократно дарение, което да бъде реализирано до 3 /три/ месеца след сключване на договора за покупко-продажба, в полза на Община Пазарджик, кметства на територията на Община Пазарджик, звена на общинска бюджетна издръжка – детски ясли, градини, училища, домове за стари хора, домове за хора с увреждания, кандидатът получава точки както следва: за първите 100,00 лв. /сто лева/ – 5 /пет/ точки, а за всеки 100,00 лв. /сто лева/ над посочената сума – по 5 /пет/ точки. Минималното приемливо предложение по това условие е 100,00 лв. /сто лева/, а максималното – 500,00 лв. /петстотин лева/.

ІІІ. Критерии и начин на оценяване: Комисията класира на първо място участника, който е събрал най-много точки по раздел ІІ от настоящите конкурсни условия. При равен брой точки, за спечелил се обявява този участник, който е предложил най-висока цена по т. ІІ.1. Ако има двама или повече участници, които са посочили една и съща най-висока цена и са с равен брой точки, то помежду им се извършва наддаване при условията на публичен търг с явно наддаване, с наддавателна стъпка от 100 лв. (сто лева) и за спечелил конкурса се обявява този, който предложи най-висока цена.

  1. IV. Обектът, предмет на конкурса може да бъде оглеждан на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч. след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник до крайния срок за подаване на писмените предложения, след заявка в БМ СПЖФНСИ към Община Пазарджик .
  2. V. Закупуване на конкурсна документация може да се извърши на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. ”България” № 2, до 17.30 часа на последния работен ден преди крайния срок за подаване на предложенията. Ако този ден е неработен, срокът се счита удължен до първия следващ работен ден включително. Същата е в размер на 1% върху първоначалната конкурсна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14 буква “б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

VІ. До участие в конкурса се допускат:

          - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК и към БМ СПЖФНСИ при Община Пазарджик.

          - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК и към БМ СПЖФНСИ при Община Пазарджик.

VІІ. Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки кандидат в запечатан и непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на кандидата. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е 17.00 ч. на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, в деловодството на Община Пазарджик, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. “България” № 2. Кандидат, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

VІІІ. Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 90% от първоначалната конкурсна цена. Депозитът да се внася по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF, до 16.30 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса.

IХ. Определя приоритетните условия на конкурса, утвърждава конкурсната документация и проекта на договор за продажба, които са неразделна част от настоящото решение.

Х. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по провеждането на конкурса.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

27

26

1

0

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

Приложение № 1

 

  1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.592.1.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 05.10.2020 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Рила" № 62, ет. 0, самостоятелният обект се намира на етаж 0 в сграда с идентификатор 55155.502.592.1, предназначение: жилищна сграда многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.592, предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ – 21.06 кв.м. /двадесет и един квадратни метра и шест квадратни сантиметра/, ведно с отстъпеното право на строеж, прилежащи части: 2.0162% /2.51 кв.м./ ид.ч. от общ.части на сградата и правото на строеж, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.502.592.1.11, под обекта: няма, над обекта: 55155.502.592.1.1, стар идентификатор: няма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3068/12.03.2013 г., вписан в дв. вх. рег. № 2039/13.03.2013 год., том 8, Акт № 13 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти – 4 500.00 лв. /данъчна оценка 2 949.20лв./
  2. Сграда с идентификатор 55155.503.684.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 21.06.2016 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Гео Милев" № 20, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.864, застроена площ – 13 кв.м. /тринадесет квадратни метра/, ведно с отстъпеното право на строеж, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Хангар, депо, гараж, стар идентификатор: няма, номер по предходен пран: няма, актуван в т. 5 на Акт за частна общинска собственост № 4543/16.05.2016 г., вписан в дв. вх. рег. № 4519/19.05.2016 год., том 15, Акт № 62 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти – 5 500.00 лв. /данъчна оценка 2 284.60лв./

 

 

 

ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

четвъртък 05 ноември 2020 - 16:51:15