Р Е Ш Е Н И Е №209

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

209

от 29 октомври 2020 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: ПУП-ПР в обхват УПИ VІІ-205, УПИ VІ-205 в кв. 25; УПИ ІІ-207 и УПИ ІІІ-206 в кв. 30 и улица с о.т. 73-23 по действащия план на с. Звъничево.

 

           Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПР ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПР в обхват УПИ VІІ-205, УПИ VІ-205 в кв. 25; УПИ ІІ-207 и УПИ ІІІ-206 в кв. 30 и улица с о.т. 73-23 по действащия план на с. Звъничево.

 

  1. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПР и ПЗ в обхват УПИ VІІ-205, УПИ VІ-205 в кв. 25; УПИ ІІ-207 и УПИ ІІІ-206 в кв. 30 и улица с о.т. 73-23 по действащия план на с. Звъничево.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

26

26

0

0

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА

четвъртък 05 ноември 2020 - 16:49:10