Р Е Ш Е Н И Е №206

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

206

от 29 октомври 2020 година, взето с Протокол №13

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, за ПИ 55155.27.153, с начин на трайно ползване „За ремонт и поддържане на транспортни средства“, в местността Татар Мезар, по КККР на землището на гр. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП-ПРЗ, ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 109, ал. 1, т. 1 от ЗУТ

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява заданието за изработване на ПУП-ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 55155.27.153, в местността Татар Мезар, по КККР на землището на гр. Пазарджик.

Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 55155.27.153, в местността Татар Мезар, по КККР на землището на гр. Пазарджик, с оглед обособяване на УПИ ХІV-153 за същия, с отреждане „За ремонтна и складова база“.

Транспортното обслужване на новообособения УПИ ХІV-153 става от съществуваща на място пътна връзка, с републикански път І-8 София-Пловдив (ПИ 55155.27.119), разположен от север.

С Плана за застрояване се предвижда, свободно стоящо застрояване, съобразено с преминаващия през имота въздушен електропровод (ВЕ), отговарящо на изискванията на Предимно производствена устройствена зона (Пп), П. застр. 80%,  Озел. пл. 20%, Кинт. 2,5, съгласно означенията на проекта-предложение за ПУП-ПРЗ.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

28

28

0

0

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА

четвъртък 05 ноември 2020 - 16:43:06