Р Е Ш Е Н И Е №205

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

205

от 29 октомври 2020 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.12.7, местност Атчаир в землището на гр. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения.           Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1 , чл. 109 ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ и след станалите разисквания:

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.12.7, местност Атчаир в землището на гр. Пазарджик.

 

  1. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.12.7, местност Атчаир в землището на гр. Пазарджик.

 

Срок за представяне на плана в Общината 150 календарни дни .

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

27

27

0

0

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА

четвъртък 05 ноември 2020 - 16:41:18