Р Е Ш Е Н И Е №202

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

202

от 29 октомври 2020 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Актуализиране на Единния разходен стандарт за издръжка на едно лице в Домашен социален патронаж – гр. Пазарджик, общинска дейност.

 

Предложението на Кмета на общината е законосъобразно и мотивирано. Предложеното увеличение на Единния разходен стандарт е във връзка с прилагането и изпълнението на новия Закон за социални услуги, с който се въвеждат нови изисквания, съобразени с възрастта на потребителите, като се увеличават дейностите за изпълнение в социалната услуга ДСП. Освен това Единният разходен стандарт за издръжка на едно лице не е променян от 2017 година. От тогава до сега /2020 г./ има увеличение на минималната РЗ с 32,6%, а с предвиждането на новия размер на  минимална РЗ за 2021 г., увеличението ще е с 41,3%. Всички разходи, включени в ЕРС, са увеличени в пъти сравнявайки 2020 г спрямо 2017 г.

 

Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 67, ал.3 от ЗСУ

 

Р Е Ш И:

 

Актуализира  Единния разходен стандарт за месечна издръжка на едно лице на 154,84 лева.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

29

29

0

0

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА

четвъртък 05 ноември 2020 - 16:32:35