ПРОТОКОЛ №11 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 30 септември 2020 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

П Р О Т О К О Л  №11

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 30 септември 2020 г. от 14.00 часа,

в пленарна зала, бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Николов Харалампиев, Никола Петров Пенчев, Ренета Петрова Камберова, Александър Красимиров Иванов, Румен Спасов Димитров, Георги Димитров Коприщенов, Тодор Милчев Тодоров, Георги Ангелов Георгиев, Евгени Мартинов Абаджиев, Венелина Ангелова Георгиева, Иван Георгиев Йорданов, Таня Ангелова Димитрова, Златко Димитров Митрев, Христо Василев Бързев.

 1. От ПП ГЕРБ: Иван Дойчев Панайотов, Найден Тодоров Шопов, Илиян Николов Вулянов, Гинче Димитрова Караминова, Евтим Николов Янев, Борис Димитров Димитров, Малина Георгиева Консулова-Златева, Валентина Асенова Кайтазова, Стоян Атанасов Траянов.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова,  Лилия Георгиева Георгиева, Чавдар Стоянов Чавдаров, Лазар Огнянов Попов, Велина Грозданова Георгиева-Петкова, Руди Садков Синапов.

 1. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Борис Иванов Манев, Йордана Красимирова Темнилова.
 2. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Григоров Антонов, Мари Василев Кемчев.

VІ. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Грозева Маринска, Димитър Любомиров Петков.

VII. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Георгиев Шопов, Илия Ангелов Джамбазов.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Георгиев Ангелов, Васил Надков Янков.

ІХ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Спасов Николов.

 

Отсъстваше общинският съветник Благо Атанасов Солов.        

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет и предложи в дневния ред да бъдат включени четири извънредни точки: 27. Промяна на Решение №158/30.07.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик, относно намаляване цената на общинската част от ПИ с идентификатор 55155.505.118 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик.

 1. Определяне на участника, спечелил проведения публичен търг с явно наддаване по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на общински имот с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №6.
 2. Определяне на участника, спечелил проведения публичен търг с явно наддаване по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на общински имот с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Виделина” №2-А.
 3. Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, публична общинска собственост, за язовир „Росен”, поземлен имот № 63032.179.2, с начин на трайно ползване – водоем и съседен имот №63032.451.1, с начин на трайно ползване – водоем.

Предложението беше прието с 36 гласа – за, против – 2, въздържали се – 2.

         Г-н Златко Митрев предложи втора точка от проекта за дневен ред – Проект на Наредба за отглеждане на животни на територията на община Пазарджик, да отпадне. Прие се с 32 гласа – за, против – 1, въздържали се – 1.

         Други предложения по дневния ред не постъпиха. С 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

      

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик.

Докладва г-н Румен Димитров – председател на ПК УТОСТК

 

 1. Приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и отчета на дълга на Община Пазарджик към 31.12.2019 г.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

 1. Формиране на една слята маломерна паралелка в ОУ „Христо Ботев” с. Главиница, две слети маломерни паралелки в ОУ „Васил Априлов” с. Синитово, една маломерна и две слети маломерни паралелки в ОУ „Георги Бенковски” с. Хаджиево за учебната 2020/2021 година.

Докладва г-жа Гергана Табакова – директор дирекция ОК

 

 1. Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици от общински детски градини и училища за учебната 2020/2021 година.

Докладва г-жа Гергана Табакова – директор дирекция ОК

 

 1. Разрешение за изработване на проект за изменение на действащ ОУП на гр. Пазарджик, одобрен с Решение на ОС №150/26.07.2006 г., в обхвата на кв. 414, кв. 415, кв. 415г и кв. 415д и в съответствие с него, изменение на ПУП.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Разрешение за изработване на проект за изменение на действащ ОУП на гр. Пазарджик, одобрен с Решение на ОС №150/26.07.2006 г., в обхвата на кв. 364, кв. 1364, кв. 1362 и кв. 2371 и в съответствие с него, изменение на ПУП.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 55155.52.63, м. Атчаир, землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.22.35, м. Сазлъка, землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Разрешение за изработването на ПУП-ПП за трасе на нов присъединителен електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 66559.62.1, м. Кичук чал, землище с. Синитово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. ПУП-ПР за УПИ ІХ – Детска площадка в кв. 25 по плана на с. Огняново.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатори 55155.52.7 и 55155.52.8, м. Атчаир по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от ТНН на имотната граница на ПИ с идентификатор 55155.10.244, м. Татар Екин до ново ел. табло, предвидено за монтаж на имотната граница на ПИ с идентификатор 55155.11.69, за захранване на ПИ с идентификатор 55155.11.68, м. Панагюрско шосе по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод за захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 78570.135.17, м. Чорбови градини, землище с. Црънча.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод от ВС „Солсбор”, землище с. Сбор до стълб №113 на ВСН „Сарая”, землище с. Априлци.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 55155.506.1417 по КККР на гр. Пазарджик с адрес ул. „Цанко Церковски” №1.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик, през 2021 г. и даване на съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Хаджиево и с. Црънча.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Промяна на граници на общински поземлен имот, представляващ улица с о.т. 263-132 по плана на с. Паталеница.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Промяна начина на трайно ползване /НТП/ на поземлен имот с идентификатор 77061.232.31 по КККР на с. Хаджиево, от НТП „Мочурище” в НТП „Друг поземлен имот без определено стопанско предназначение”.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Промяна трайното предназначение на територията и начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 77061.225.18 по КККР на с. Хаджиево, от трайно предназначение на територията „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП „Отводнителен канал” в трайно предназначение на територията „Земеделска”, НТП „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение”.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Даване съгласие за изменение на КККР на с. Говедаре.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 14619.521.37 по КККР на с. Гелеменово.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Добровница, с предназначение – тренировъчна база за спортна езда.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Анализ за дейността на обществения посредник за периода 01.05.2020 г. – 31.08.2020 г.

 

 1. Промяна на Решение №158/30.07.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик, относно намаляване цената на общинската част от ПИ с идентификатор 55155.505.118 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Определяне на участника, спечелил проведения публичен търг с явно наддаване по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на общински имот с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №6.

         Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС

 

 1. Определяне на участника, спечелил проведения публичен търг с явно наддаване по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на общински имот с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Виделина” №2-А.

         Докладва г-н Румен Димитров – общински съветник

 

 1. Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, публична общинска собственост, за язовир „Росен”, поземлен имот № 63032.179.2, с начин на трайно ползване – водоем и съседен имот №63032.451.1, с начин на трайно ползване – водоем.

         Докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

 

По първа точка: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик, докладва г-н Румен Димитров – председател на ПК УТОСТК. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Димитров коригира проекта за решение, като предложи коефициентът за всички зони, с изключение на с. Главиница, да стане 1.2, а за Главиница – 2. Предложението се прие – гласували за – 28, против – 5, въздържали се – 6. Предложения относно коефициентите имаше от постоянните комисии, но не се гласуваха, тъй като се прие предложението на вносителя. Г-н Попов направи изказване. Изказване направи и г-жа Лиляна Мърхова.

Решението по първа точка се прие с 29 гласа – за, против – 5, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По втора точка: Приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и отчета на дълга на Община Пазарджик към 31.12.2019 г., докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Пояснение направи г-н Тодор Попов.

Решението по втора точка се прие с 28 гласа – за, против – 5, въздържали се – 5.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

Отрицателен вот обясни г-н Евтим Янев.

 

По трета точка: Формиране на една слята маломерна паралелка в ОУ „Христо Ботев” с. Главиница, две слети маломерни паралелки в ОУ „Васил Априлов” с. Синитово, една маломерна и две слети маломерни паралелки в ОУ „Георги Бенковски” с. Хаджиево за учебната 2020/2021 година., докладва г-жа Гергана Табакова – директор дирекция „Образование и култура”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Попов направи изказване по точката. Въпроси зададе г-жа Бойка Маринска.

Решението по трета точка се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четвърта точка: Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици от общински детски градини и училища за учебната 2020/2021 година., докладва г-жа Гергана Табакова – директор дирекция ОК. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четвърта точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По пета точка: Разрешение за изработване на проект за изменение на действащ ОУП на гр. Пазарджик, одобрен с Решение на ОС №150/26.07.2006 г., в обхвата на кв. 414, кв. 415, кв. 415г и кв. 415д и в съответствие с него, изменение на ПУП, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Изказване направи г-н Евтим Янев.

Решението по пета точка се прие с 28 гласа – за, против – 2, въздържали се – 3.

 

По шеста точка: Разрешение за изработване на проект за изменение на действащ ОУП на гр. Пазарджик, одобрен с Решение на ОС №150/26.07.2006 г., в обхвата на кв. 364, кв. 1364, кв. 1362 и кв. 2371 и в съответствие с него, изменение на ПУП, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по шеста точка се прие с 29 гласа – за, против – 2, въздържали се – 4.

 

По седма точка: Разрешение за  изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 55155.52.63, м. Атчаир, землище гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седма точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По осма точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.22.35, м. Сазлъка, землище гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По девета точка: Разрешение за изработването на ПУП-ПП за трасе на нов присъединителен електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 66559.62.1, м. Кичук чал, землище с. Синитово, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по девета точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По десета точка: ПУП-ПР за УПИ ІХ – Детска площадка в кв. 25 по плана на с. Огняново, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по десета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По единадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатори 55155.52.7 и 55155.52.8, м. Атчаир по КККР на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по единадесета точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По дванадесета точка:  Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от ТНН на имотната граница на ПИ с идентификатор 55155.10.244, м. Татар Екин до ново ел. табло, предвидено за монтаж на имотната граница на ПИ с идентификатор 55155.11.69, за захранване на ПИ с идентификатор 55155.11.68, м. Панагюрско шосе по КККР на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По тринадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод за захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 78570.135.17, м. Чорбови градини, землище с. Црънча, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четиринадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод от ВС „Солсбор”, землище с. Сбор до стълб №113 на ВСН „Сарая”, землище с. Априлци, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По петнадесета точка: Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 55155.506.1417 по КККР на гр. Пазарджик с адрес ул. „Цанко Церковски” №1, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по петнадесета точка се прие с 30 гласа – за, против – 2, въздържали се – 2.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шестнадесета точка: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик, през 2021 г. и даване на съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седемнадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Хаджиево и с. Црънча, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Първоначалното гласуване (за – 30, против – 3, въздържали се – 3) беше оспорено от г-жа Лиляна Мърхова, тъй като електронната система не отчете гласа и. След прегласуването:

Решението по седемнадесета точка се прие с 29 гласа – за, против – 3, въздържали се – 3.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осемнадесета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка се прие с 28 гласа – за, против – 3, въздържали се – 4.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По деветнадесета точка: Промяна на граници на общински поземлен имот, представляващ улица с о.т. 263-132 по плана на с. Паталеница, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка се прие с 28 гласа – за, против – 4, въздържали се – 2

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесета точка: Промяна начина на трайно ползване /НТП/ на поземлен имот с идентификатор 77061.232.31 по КККР на с. Хаджиево, от НТП „Мочурище” в НТП „Друг поземлен имот без определено стопанско предназначение”, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка се прие с 30 гласа – за, против – 4, въздържали се – 2.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и първа точка: Промяна трайното предназначение на територията и начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 77061.225.18 по КККР на с. Хаджиево, от трайно предназначение на територията „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП „Отводнителен канал” в трайно предназначение на територията „Земеделска”, НТП „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение”, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.  Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и първа точка се прие с 29 гласа – за, против – 5, въздържали се – 1.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и втора точка: Даване съгласие за изменение на КККР на с. Говедаре, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.  Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и втора точка се прие с 29 гласа – за, против – 2, въздържали се – 2.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и трета точка: Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 14619.521.37 по КККР на с. Гелеменово, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.  Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и трета точка се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 4.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и четвърта точка: Отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Добровница, с предназначение – тренировъчна база за спортна езда, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.  Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и четвърта точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

Двадесет и пета точка – Анализ за дейността на обществения посредник за периода 01.05.2020 г. – 31.08.2020 г., беше за сведение.

 

По двадесет и шеста точка: Промяна на Решение №158/30.07.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик, относно намаляване цената на общинската част от ПИ с идентификатор 55155.505.118 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-жа Лиляна Мърхова и г-жа Бойка Маринска. Изказвания направиха г-н Чавдар Чавдаров, г-н Евгени Абаджиев и г-н Румен Димитров. Пояснения даде г-жа Петя Кирова – директор на дирекция ПАО. Г-н Мари Кемчев предложи да се прекратят дебатите. Прие се – гласували за – 27, против – 6, въздържали се – 1.

Решението по двадесет и шеста точка се прие с 28 гласа – за, против – 7, въздържали се – 2.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и седма точка: Определяне на участника, спечелил проведения публичен търг с явно наддаване по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на общински имот с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №6., докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по двадесет и седма точка се прие с 29 гласа – за, против – 5, въздържали се – 0.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и осма точка: Определяне на участника, спечелил проведения публичен търг с явно наддаване по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на общински имот с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Виделина” №2-А, докладва г-н Румен Димитров – общински съветник. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по двадесет и осма точка се прие с 32 гласа – за, против – 4, въздържали се – 1.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и девета точка: Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, публична общинска собственост, за язовир „Росен”, поземлен имот № 63032.179.2, с начин на трайно ползване – водоем и съседен имот №63032.451.1, с начин на трайно ползване – водоем, докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по двадесет и девета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

 

 

 

 

 

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

 

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

Оригинал на документа

сряда 07 октомври 2020 - 14:30:43