Р Е Ш Е Н И Е №195

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

195

от 30 септември 2020 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска собственост, за язовир „Росен” – ПИ с №63032.179.2, с начин на трайно ползване – водоем и съседен ПИ с №63032.451.1, с начин на трайно ползване – водоем.

 

В изпълнение на разпоредбите на Закона за водите е необходимо да се вземе решение за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска собственост, за язовир „Росен” – ПИ с №63032.179.2, с начин на трайно ползване – водоем и съседен ПИ с №63032.451.1, с начин на трайно ползване – водоем.

Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ар. 1, т. 3 от Закона за водите

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие от Кмета на Община Пазарджик да бъде издадено разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост, за язовир „Росен” – ПИ с №63032.179.2,  с начин на трайно ползване – водоем и съседен ПИ с №63032.451.1, с начин на трайно ползване – водоем.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

34

34

0

0

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

Поименно гласуване

сряда 07 октомври 2020 - 14:21:41