Р Е Ш Е Н И Е №194

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

194

от 30 септември 2020 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: 1. Определяне на участника, спечелил проведения публичен търг с явно наддаване по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели с адрес: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Виделина” № 2-А, ет.0, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.504.322.1.14, с площ 132.82 кв.м., съгласно акт за частна общинска собственост № 2425/04.04.2011 г., вписан в дв.вх. рег. № 2134/03.05.2011 г., том VІІІ, № 12 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик; 2. Упълномощаване на Кмета на Община Пазарджик да сключи договор със спечелилия участник по т.1.

 

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като разгледа протокол вх. № 641/25.09.2020 г. от тръжната комисия, определена с негово Решение № 166/30.07.2020 г., взето с Протокол № 10 за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за приватизационна продажба на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, а именно:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.504.322.1.14 (пет пет едно пет пет точка пет нула четири точка три две две точка едно точка четиринадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Виделина” № 2-А, ет.0, самостоятелният обект се намира на етаж 0 в сграда с идентификатор 55155.504.322.1, брой надземни етажи 4, брой подземни етажи 0, предназначение: жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.504.322, предназначението на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 132.82 кв.м. (сто тридесет и два квадратни метра и осемдесет и два квадратни сантиметра), прилежащи части: съответното право на строеж, Ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 55155.504.322.1.3, 55155.504.322.1.4, стар идентификатор няма, акт за частна общинска собственост № 2425/04.04.2011 г., вписан в дв.вх. рег. № 2134/03.05.2011 г., том VІІІ, № 12 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик,

         на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, чл. 16, ал. 3, чл. 36, ал.1, т.1 и ал. 5 от Наредба за търговете и конкурсите - приета с Постановление № 213 на МС от 25.09.2003 г., във връзка с приети от Общински съвет Пазарджик: Решение с № 42/17.02.2020 г. взето с Протокол № 2, Решение № 166/30.07.2020 г., взето с Протокол № 10; Протокол от 21.09. 2020 г. на Комисията, определена с Решение № 166/30.07.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. ОПРЕДЕЛЯ „МЕТЕЯ” ЕООД, ЕИК 112662549, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Сан Стефано” № 18, вх.Б, ет.1, ап.1, представлявано от Николай Острев, за спечелил публичния търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за приватизационна продажба на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, а именно:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.504.322.1.14 (пет пет едно пет пет точка пет нула четири точка три две две точка едно точка четиринадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Виделина” № 2-А, ет.0, самостоятелният обект се намира на етаж 0 в сграда с идентификатор 55155.504.322.1, брой надземни етажи 4, брой подземни етажи 0, предназначение: жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.504.322, предназначението на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 132.82 кв.м. (сто тридесет и два квадратни метра и осемдесет и два квадратни сантиметра), прилежащи части: съответното право на строеж, Ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 55155.504.322.1.3, 55155.504.322.1.4, стар идентификатор няма, акт за частна общинска собственост № 2425/04.04.2011 г., вписан в дв.вх. рег. № 2134/03.05.2011 г., том VІІІ, № 12 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик на потвърдената начална тръжна цена в размер на 145 000.00 лева (сто четирдеет и пет хиляди лева).

  1. Упълномощава Кмета на Община Пазарджик в срок до 30 дни от датата на настоящото решение и след заплащане на тръжната цена в размер на 145 000.00 лева, да сключи договор с „МЕТЕЯ” ЕООД, ЕИК 112662549.

Продажната цена на обекта на приватизация в размер на 145 000.00 лева, след приспадане на внесения депозит в размер на 130 500 лева, да се заплати в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на писменото уведомление за взетото решение на органа за приватизация по сметка на Община Пазарджик – IBAN сметка BG35SOMB91308414474344, код за вид плащане 445600/445500 BIC код на Общинска банка АД ФЦ Пазарджик SOMBBGSF.

  

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

32

4

1

  

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

сряда 07 октомври 2020 - 14:20:20