Р Е Ш Е Н И Е №190

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

190

от 30 септември 2020 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с индентификатор 14619.521.37 по  кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гелеменово, площ 10971 кв. м, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем – публична общинска собственост.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано.

С отдаването под наем на имота ще се даде възможност за пълноценното му използване и стопанисване.

Поради това, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината – Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от ЗОС,  чл.16 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик, и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Определя за отдаване под наем на поземлен имот от ОПФ в землището на с. Гелеменово – публична общинска собственост, а именно:

Поземлен имот с индентификатор 14619.521.37 по  кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гелеменово, площ 10971 кв. м, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, съседи: 14619.521.38, 14619.521.703 и 14619.521.665 – актуван с  Акт за публична общинска собственост № 1384/17.06.2020 г, вписан във вх. рег. № 3482/23.06.2020 г., Акт № 109, том 12, дв. вх. рег 3477.   

  1. Имотът, описан в т. 1, да се отдаде под наем за срок от 10 /десет/ години, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства, на начална годишна тръжна наемна цена от 18.50 лв. (осемнадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС на декар.
  2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповед за определяне на спечелилият кандидат и сключи със същия договор за отдаване под наем за гореописания поземлен имот.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

31

27

0

4

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

Поименно гласуване

сряда 07 октомври 2020 - 14:07:33