Р Е Ш Е Н И Е №188

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

188

от 30 септември 2020 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Промяна трайното предназначение на територията и начина на трайно ползване на  поземлен имот  с идентификатор 77061.225.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, от трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Отводнителен канал в трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.

 

 

Предложението на Кмета на Общината е мотивирано и законосъобразно.

Промяната на трайното предназначение на територията и начина на трайно ползване на  поземлен имот  с идентификатор 77061.225.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, от трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Отводнителен канал в трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, ще даде възможност за  последващо управление и/или разпореждане на имота, и поддържането му в добро функционално и екологично състояние.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди  предложението  на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21 ал.1 т. 8 във връзка с ал. 2 от  ЗМСМА,

                                         

Р Е Ш И:

 

  1. Дава съгласието си за промяна трайното предназначение на територията и начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 77061.225.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, от трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Отводнителен канал в трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.

 

  1. Определя срок за валидност на съгласието – 24 /двадесет и четири/ месеца.

 

  1. Упълномощава Кмета на Общината да извърши необходимите действия по промяна предназначението на територията и начина на трайно ползване на описания по т. 1 от настоящото решение поземлен имот.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

35

29

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

Поименно гласуване

сряда 07 октомври 2020 - 13:59:09